Anname ülevaate, millega Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) suures pildis tegeleb ning teeme selgeks, missugused on tarbija õigused ja tarbijakaitse soovitused just laenuvõtjale. Ole oma õigustega kursis!

Kas teadsid, et kui võtad pangast või muult krediidiandjalt eraisikuna laenu, oled sa finantsteenuse tarbija, kellele kehtivad tarbijaõigused? Ning teenuse tarbijat kaitseb riiklike ja ühiskondlike süsteemidega tarbijakaitse?

Mida jälgib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) laenuteenuse pakkujate juures?

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tegeleb muuhulgas erinevate laenuküsimustega. Eraldi ongi nende fookuses just laenuvõtja ehk tarbija õigused, mis hõlmavad:

 • piisava laenuinfo kättesaadavust – laenu tingimused ja laenuga seotud kulud peavad kliendile olema läbipaistvad ja arusaadavad;
 • laenulepingueelse teabe korrektset olemasolu;
 • selgeid lepingutingimusi (sh lepingust taganemise info, ennetähtaegne ülesütlemise korraldus jne);
 • muud olulist laenuinfot, mida laenuvõtja peab teadma.

Üldiselt seisabki TTJA selle eest, et sinul laenuvõtjana oleks laenupakkuja poolt alati õige ja piisav info oma taotletava laenu kohta.

Oluline teada. Tarbija õigused ei kohaldu eraisikute vahelistele laenusuhetele. Nt kui Mari võtab Jürilt laenu, siis tal ülal toodud õigusi ei ole. Samuti ei laiene tarbija õigused ettevõtetele ja FIE-dele (v.a alustavad FIE-d).

Laenaja õigused – mida peaksid laenutarbijana teadma?

Laenu võtjana (võttes laenu laenu pakkuvalt ettevõttelt) oled sa finantsteenuse tarbija. Seega on oluline teada, et sulle kehtivad tarbijana vastavalt tarbijakaitseseadusele ka tarbija õigused. Õigused on loodud ennekõike sinu kaitseks – tutvu ning ole valmis enda eest seisma!

Tarbijana on sul laenu võtmisel mitmed õigused, sh näiteks:

 • saada põhjalikku ja vajalikku infot huvipakkuva laenu tingimuste kohta ning soovi ja sobivuse korral seda laenu taotleda;
 • olla õigeaegselt kursis riskidega, mis puudutavad laenu tagastamata jätmist;
 • saada infot oma õiguste kohta ning nõu ja abi, kui sinu õigusi on rikutud;
 • võimalus nõuda kahju hüvitamist, kui krediidiandja tõttu on sulle tarbijana tekkinud varaline või mittevaraline kahju.

Täpsemalt loe tarbijakaitseseadusest või küsi oma õiguste kohta otse TTJA-st.

Laenaja kohustused – millega peaksid laenutarbijana arvestama?

Laenuleping toimib alati kahesuunaliselt: nii nagu sul on laenu tarbijana õigused, on sul ka kohustused, millega tuleb arvestada. Laenajana on sinu peamised kohustused:

 • tagastada laen õigeaegselt ja tasuda laenulepinguga kokku lepitud kaasnevad kulud ja teenustasud;
 • oma tänast ja tuleviku maksevõimet teadaoleva(te) sissetuleku(te) ja olemasolevate kohustuste alusel realistlikult hinnata;
 • anda laenupakkujale enda kohta ainult tõest informatsiooni;
 • tutvuda huvipakkuva laenu tingimustega ning küsimuste korral laenuandjalt selgitust ja abi küsida;
 • teavitada esimesel võimalusel laenupakkujat tekkinud makseraskustest, et leida koos sobilik lahendus makseraskuste ületamiseks. Vajaduse tekkimisel ja suuremate probleemide ilmnemisel on soovituslik võtta ühendust ja konsulteerida võlanõustajaga.

Laenuandja kohustused tarbija ees – mida tasub teada?

Kuna laenuleping on kahesuunaline, on ka laenuandjal endal hulk kohustusi, mida tuleb oma klientide ees täita. Laenuandja kohustused on eelkõige seotud tarbija hüvesid silmas pidades, näiteks peab laenuandja:

 • hoiatama tarbijat võimalike laenuga kaasnevate ohtude ja negatiivsete tagajärgede eest hoiatama, sh jagama õiglast infot laenuintresside ja -kulude kohta;
 • edastama enne laenulepingu sõlmimist laenuvõtjale Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe ja muu olulise teabe, millega tuleb arvestada teadliku laenuotsuse tegemisel;
 • juhinduma vastutustundliku laenamise põhimõttest ja hindama laenutaotleja maksevõimet, sh kontrollima taotluses esitatud andmeid;
 • jälgima, et laenu kulukuse määr (KKM) ja laenuga seotud tasud ei ületaks seadusega lubatud piirmäärasid.

Oluline! Laenu võtmise korral tee alati ka ise põhjalik eeltöö – tunne nii enda kui laenupakkuja õigusi ja kohustusi. Soovitatav on tutvuda materjaliga Finantsinspektsiooni tarbijaveebis minuraha.ee, kus on lisaks lihtsasti loetavale infole ka vajalikud kontaktid lisaküsimusteks.

Vastutustundliku laenamise põhimõte – mida see tähendab?

Vastutustundliku laenamise põhimõte kaasab endas kahte olulist punkti, mis kajastuvad TTJA silmis ka laenupakkuja kohustustena. Sisuliselt tuleb vastutustundliku laenamise korral laenu võimaldada vaid klientidele, kelle finantskäitumises pole olulisi puudusi ja maksevõime analüüs ennustab edukat laenu tagasimakset.

Kuidas vastutustundliku laenamise põhimõte toimib?

 1. Krediidipakkuja peab enne laenu andmist hindama laenuvõtja tänast ja võimalikku tulevast maksevõimet. Sealjuures tuleb arvutusi tehes tutvuda laenaja sissetulekute, varade, finantskohustuste ja maksekäitumisega. Laenu ei tohiks anda tarbijale, kelle finantsplaneerimises valitseb kaos.
 2. Laenuandja peab vastavalt kogutud teabele hindama tarbija uue potentsiaalse laenu tagasimaksmise tõenäosust. Laenu ei peaks andma tarbijale, kelle finantsolukord ei võimalda suure tõenäosusega laenu õigeaegset tagasimaksmist.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti soovitused sulle laenu võtmisel?

Tarbijakaitse tegevuse üks prioriteete on tagada teadlik tarbija, kes ennast ise võimalike riskidega kurssi viib ja oma õigusi tunneb. Nii põhinevad ka finantsteenuste, s.o laenude, liisingute, järelmaksude, krediitkaartide, tarbimise soovitused eelkõige laenuvõtja teadlikkuse kasvatamisel. Teadlikkus ja info on oluline nii laenu võtmise eel kui ka lepingu kehtivuse ajal ja lõppemisel.

Tarbijakaitse lähtepunkt finantsteenuste järelvalvel nii Eestis kui mujal Euroopas on vastutustundliku laenamise põhimõte. Tarbijakaitse soovitab sul laenuvõtjana:

 • alati võtta laenupakkumisi mitmelt erinevalt krediidiandjalt. Nii tekib võrdlusmoment ja leiad endale kõige mõistlikumate tingimuste ja KKM-iga pakkumise;
 • olla teadlik ja küsida laenuandjatelt enne lepingu sõlmimist nii tingimusi kui laenu teabelehte, mis annab laenust selge ja lihtsa ülevaate. Lisaks küsi tutvumiseks ka sõlmitava lepingu eelinfo;
 • teada, et laenu või liisingu võtmine ühest finantsasutusest ei kohusta sind võtma kindlustust sama pakkuja juurest;
 • aru saada, et laenu on võimalik tagastada ennetähtaegselt nii, et allesjäänud perioodi eest ei tule tasuda intresse või neid tuleb tasuda vaid osaliselt.

Oluline on, et sul oleks laenu tingimustest, KKM-ist ja võimalikest riskidest hea ülevaade ning tead õigusi mis sul tarbijana on. Nii on laenutoode sinu jaoks selgem ja laenu võtmine läbimõeldum, seega ka riskivabam.

Kuidas sõlmitud laenulepingust taganeda?

Juba sõlmitud laenulepingust on sul tarbijana võimalik igal ajal taganeda 14 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist. Lepingust taganemisel tuleb sul esitada laenuandjale taganemise teavitus, mis järgib laenulepingus toodud juhiseid. Taganemise põhjust sellisel juhul laenuandjale avaldama ei pea.

Kui sinu laenulepingu otstarve oli mõne konkreetse asja või teenuse ost (nt järelmaksu või liisinguga auto ostmine) ja ilmneb, et soetatud kaup või teenus ei vasta varem müüjaga kokkulepitud tingimustele, tuleb müüjat tekkinud olukorrast ja puudusest koheselt teavitada. Müüja ülesanne on siinjuures lahendust pakkuda.

Kui müüja rikub oluliselt oma müügilepingust tulenevaid kohustusi ega paku sulle aktsepteeritavaid lahendusi, on sul üldjuhul õigus taganeda nii müügilepingust kui ka sellega seotud laenulepingust.

Mida teha makseraskuste korral?

Finantsteenusega, sh. laenu võtmisega kaasnevad kohustused, mis tuleb laenuandja ees täita. Kõik kohustused kannavad endas teatavat riski. Sageli jäädakse kohustuste täitmisega hätta siis, kui ilmnevad ootamatud väljaminekud või kui enda finantsvõimet on hinnatud liiga optimistlikult.

Kui satud makseraskusesse, tasub arvestada järgnevate soovitustega:

 • Teavitada laenuandjat makseraskustest. Finantsraskuse varjamine oma laenuandja eest ei lahenda probleemi – vastupidi! See tekitab usaldamatust ja isegi võimendab tekkinud probleemi. Soovitus on teavitada oma krediidiandjat esimeste finantsiliste ohumärkide ilmnemisel.
 • Leia krediidiandjaga koos lahendus makseraskuste ületamiseks. Kuigi laenu tagastamise kohustus lasub sinul, näe oma laenuandjat nii laenu võtmisel kui probleemide tekkimisel partnerina: koos olukorda analüüsides on tõenäoline leida finantsmurele lahendus, olgu selleks maksepuhkus, laenu refinantseerimine või laenutingimuste ülevaatamine.
 • Võta ühendust võlanõustajaga. Kui võlakoorem on kandmiseks liiga raske või laenuandja lahendused tunduvad keerulised ja probleemid lõputud, võta ühendust võlanõustajaga. Nii on sul tugiisik, kes aitab võlast vabanemiseks konkreetse plaani koostada ning krediidiandjaga suhtlust koordineerida.

Võimalusel proovi maksehäiret vältida ja ole suhtluses krediidiandjaga avatud juba siis, kui probleem on alles algusjärgus. Ehk on võimalik ebameeldivaid võlgu ja nime nn mustas krediidiregistris vältida.

Kes aitab makseraskuse ja laenuga seotud küsimuste nõustamisel ja vaidluste lahendamisel?

Laenuandja on laenu võtmise korral sinu partner. Kui sinu suhtlus mingil põhjusel laenuandjaga siiski ei suju ja tunned, et sinu õigusi on rikutud, tasub pöörduda vastavate riiklike institutsioonide poole. Just nemad aitavad segadusi lahendada ja õiglust jalule seada.

Finantsteenuste puhul on sobilikud riiklike institutsioonide kontaktid:

Finantsinspektsioon, kuhu võib nõu ja objektiivse selge pildi saamiseks pöörduda igaüks. Kaebuse korral on Finantsinspektsioonil õigus kontrollida krediidiandja tegevuse vastavust vabariigi seadustele. Küsimuste korral saatke e-kiri aadressil info@fi.ee.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kuhu võivad tarbijad pöörduda finantsteenustega seotud küsimuste või kaebustega. Tarbijate nõustamine: E-R, 10:00-15:00 : +372 620 1707 ja meilil info@ttja.ee

Tea oma õigusi laenajana!

Laenu võttes on hea teada, et Tarbijakaitse seisab sinu selja taga. Eelkõige tasub veenduda, et sul on kogu laenu puudutav info ja selged lepingutingimused. Kui kõhkled, küsi kindlasti abi laenuspetsialistidelt, vajadusel pöördu mõne riikliku institutsiooni poole.

Väikelaen suuremaks väljaminekuks
Sinu personaalne laenupakkumine ootab
Vaatan lisa