Raha24 teeb kolm õnnelikku SKY Raadio fänni 100 € võrra rõõmsamaks! Loosime kuni kolmapäevani kokku 300 € puhtalt kätte! Kampaania periood on 24.07-26.07.2023.

Rahaloosis osalemiseks:
1. Mine SKY Raadio Facebooki
2. Otsi üles Raha24 Rahaloosi postitus
3. Täida tingimused, mis on postituses kirjas ja osaledki loosis!

Head loosiõnne!

1. KORRADAJA

1.1. Mängu korraldab Raadioreklaami OÜ, registreeritud asukoht Pärnu mnt 139F, Tallinn 11317, registrikood 11504287, e-post skyradio@sky.ee (edaspidi: Korraldaja).

2. KAMPAANIA REEGLID

2.1. Kampaania „Raha24 rahaloos“ (edaspidi: Kampaania) toimub perioodil 24.07-26.07.2023 raadio SKY Raadio Facebooki lehel.
2.2. Kampaanias võivad osaleda kõik SKY Raadio ja Raha24 Facebooki fännid, kes on endast märku andnud SKY Raadio Facebooki lehel Kampaania postituse all.
2.3. Kampaanias osaleja kinnitab korraldajatele enda kohta esitatud andmete õigsust, vastavust Kampaania reeglitele, nendega nõustumist ning soovi Kampaanias osaleda.
2.4. Osavõtja kohta on lubatud piiramatu arv osavõtutaotlusi, kui Kampaania reeglid ei näe ette teisiti.
2.5. Tegemist on Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga ja osaleda võivad kõik vähemalt 18-aastased Eesti Vabariigi elanikud. Kampaanias ei saa osaleda Raadioreklaami OÜ ja BB Finance OÜ töötajad.

3. AUHIND

3.1. Auhinnad loositakse välja Kampaanias osalejate vahel juhuslikkuse alusel Raadioreklaam OÜ töötaja poolt.
3.2. Kampaania auhinnaks on 100 (ükssada) eurot päevas, kokku 300 (kolmsada) eurot Kampaania toimumise perioodil.
3.3. Kampaanias on võimalik iga päev võita ühel inimesel, kokku on Kampaania perioodil 3 võitjat.
3.4. Auhinna võitjatega võetakse personaalselt ühendust.
3.5. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab korraldajatele enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldajate süüst, ei vastuta korraldajad auhinna kätteandmise eest.
3.6. Auhinna kättesaamiseks on võitjal vaja edastada korraldajatele oma ees- ja perekonnanimi, isikukood (vanuse kontrollimiseks), e-posti aadress ja pangakonto number.
3.7. Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. Võitu ei asendata.
3.8. Auhind kantakse üle ainult võitja pangakontole võitmisele järgneva 14 tööpäeva jooksul. Ülekande teeb Raha24 kaubamärki omav BB Finance OÜ, kes tasub ka auhinnalt arvestatud riiklikud maksud.

4. MUUD TINGIMUSED

4.1. Osaleja kinnitab, et on teadlik, et Mängus osaledes töötleb Korraldaja tema isikuandmeid vastavalt Raadioreklaami OÜ isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (loe lähemalt siit: http://skymedia.ee/kasutustingimused ). Mängu raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale annab osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid Mängu läbiviimiseks, võitja väljaselgitamiseks, võitja välja kuulutamiseks (s.h. avalikustamiseks), võitjale auhinna üleandmiseks ning Mänguga seotud informatsiooni edastamiseks.
4.2. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on korraldajatel ühepoolselt õigus Kampaania katkestada, sh jätta auhind välja loosimata ja võitjale üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Kampaania lehel Facebookis.
4.3. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
4.4. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega „Raha24 rahaloos“ hiljemalt nädala jooksul peale Kampaania lõppu
e-posti aadressil skyradio@sky.ee. Pretensioon lahendatakse hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.

 


 

1. ОРГАНИЗАТОР

1.1. Организатором игры является Raadioreklaami OÜ, юридический адрес: Пярнуское шоссе 139F, Таллинн 11317, регистрационный код 11504287, адрес электронной почты info@sky.ee (далее: Организатор).

2. ИГРА И ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ИГРЕ

2.1. Игра «Raha24 rahaloos» (далее — Игра) состоится с 24.07 по 26.07.2023 (далее — Период игры) на ФБ страничке SKY Raadio.
2.2. В игре участвуют все, кто выполнил все условия розыгрыша на страничке SKY Raadio в Facebook.
2.3. Участник Игры подтверждает достоверность предоставленной Организатору информации о себе, соблюдение правил Игры, согласие с ними и желание участвовать в Игре.
2.4. Допускается неограниченное количество заявок на участие на одного участника, если иное не предусмотрено правилами Игры.
2.5. Это потребительская игра, которая проходит в Эстонской Республике и открыта для всех жителей Эстонской Республики, которым исполнилось 18 лет. Сотрудники Raadioreklaami OÜ и BB Finance OÜ не могут участвовать в Игре.

3. ПРИЗЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВ

3.1. Победители будут выбраны случайным образом сотрудником Raadioreklaami OÜ.
3.2. В течение игрового периода каждый рабочий день будет разыгрываться денежная сумма, в размере 100 евро. Призовой фонд игры составляет 300 (триста) евро.
3.3. Ежедневно в игре может выиграть один человек, всего в период игры 3-ое победителей.
3.4. С победителями свяжутся лично по телефону, указанному победителем.
3.5. В случае нарушения Участником условий Игры либо предоставления Организатору недостоверной или некорректной информации о себе, а также в случае возникновения иных сбоев не по вине Организатора, Организатор и не несет ответственность за неполучение приза победителем Игры.
3.6. Для получения приза победитель должен сообщить Организатору свое имя и фамилию, адрес электронной почты, личный код (для подтверждения возраста) и номер банковского счета.
3.7. Затраты на получение приза победителю не возмещаются. Приз не заменяется.
3.8. Приз будет переведен на банковский счет победителя в течение 14 рабочих дней после выигрыша. Перевод осуществляет компания BB Finance OÜ, владеющая торговой маркой Raha24, и уплачивает государственную пошлину с суммы приза.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Участник подтверждает, что осознает, что, участвуя в Игре, Организатор будет обрабатывать его персональные данные в соответствии с общими принципами обработки персональных данных Raadioreklaami OÜ (подробнее читайте здесь: http://skymedia.ee /kasutustingimused). Передавая свои персональные данные Организатору в рамках Игры, Участник дает согласие на обработку Организатором его персональных данных в целях проведения Игры, определения победителя, объявления победителя, раскрытия информации о победителе и предоставления информации, связанной с Игрой.
4.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Организатор имеет право в одностороннем порядке отменить Игру, а также не разыгрывать приз и не передавать его победителю, незамедлительно уведомив об этом участников Игры через сайт Организатора.
4.3. Все споры, возникающие в связи с Игрой, разрешаются в соответствии с законодательством Эстонской Республики.
4.4. Все претензии, связанные с организацией Игры, необходимо направить в письменной форме, не позднее недели после окончания Игры, Организатору Игры «Raha24 rahaloos» на адрес электронной почты skyradio@sky.ee. Sky Media урегулирует претензии в течение 30 календарных дней с момента получения претензии.