Viime ühe SKY Raadio kuulaja plaanid ellu! Võimalik on võita rahaline auhind – iga kuu 100 eurot pangakontole. Kokku saab võitja 2024. aasta jooksul 1200 eurot nö „puhtalt kätte“. Kampaania periood on 05.01-19.01.2024 ja võitja loositakse välja 19.01.2024.

Soovid osaleda?

Selleks tuleb end registreerida saates SMS-i numbrile 1520 ning kirjutada, missuguse plaani elluviimiseks Sa raha kulutada plaanid.

Head loosiõnne!

1. KORRADAJA

1.1. Mängu korraldab Raadioreklaami OÜ, registreeritud asukoht Pärnu mnt 139F, Tallinn 11317, registrikood 11504287, e-post skyradio@sky.ee (edaspidi: Korraldaja).

2. MÄNGU REEGLID

2.1. Mäng „Raha24 ja SKY Raadio kõige õnnelikum päev“ (edaspidi: Mäng) toimub perioodil 05.01-19.01.2024 raadio SKY Raadio otse-eetris.

2.2. Mängus osalemiseks tuleb saata sõnum oma raha kulutamise plaaniga raadio SKY Raadio tasulisele lühinumbrile numbrile 1520 (sõnumi hind on 1,95 €).

2.3. Mängus osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, vastavust Mängus reeglitele, nendega nõustumist ning soovi Mängus osaleda.

2.4. Osavõtja kohta on lubatud piiramatu arv osavõtutaotlusi, kui Mängu reeglid ei näe ette teisiti.

2.5. Tegemist on Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga ja osaleda võivad kõik vähemalt 18-aastased Eesti Vabariigi elanikud. Mängus ei saa osaleda Raadioreklaami OÜ ning Raha24 kaubamärki omava BB Finance OÜ töötajad.

3. AUHIND

3.1. Auhind loositakse välja Mängus osalejate vahel juhuslikkuse alusel Raadioreklaam OÜ töötaja poolt.

3.2. Mängu auhinnaks on 1200 (üks tuhat kakssada) eurot, millest 2024. aasta jooksul kantakse 100 (ükssada) eurot igakuiselt võitja kontole (kokku 12 väljamakset).

3.3. Mängus on võimalik üks võitja, kellega võetakse personaalselt ühendust.

3.4. Kui osaleja eirab Mängu tingimusi või esitab Korraldajale enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja auhinna kätteandmise eest.

3.5. Auhinna kättesaamiseks on võitjal vaja edastada Korraldajale oma ees- ja perekonnanimi, isikukood (vanuse kontrollimiseks), telefoninumber ja pangakonto number.

3.6. Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. Võitu ei asendata.

3.7. Auhind kantakse võrdsetes osades võitja pangakontole hiljemalt iga kuu 05. kuupäevaks, esimese maksega 23.01.2024 ja viimase maksega 05.12.2024.

3.8. Auhind kantakse üle ainult võitja pangakontole. Ülekanded teeb ja võimalikud riiklikud maksud tasub Raadioreklaami OÜ.

4. MUUD TINGIMUSED

4.1. Osaleja kinnitab, et on teadlik, et Mängus osaledes töötleb Korraldaja tema isikuandmeid vastavalt Raadioreklaami OÜ isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (loe lähemalt siit: http://skymedia.ee/kasutustingimused). Mängu raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale annab osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid Mängu läbiviimiseks, võitja väljaselgitamiseks, võitja välja kuulutamiseks (s.h. avalikustamiseks), võitjale auhinna üleandmiseks ning Mänguga seotud informatsiooni edastamiseks.

4.2. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Mäng ja jätta auhind välja loosimata ja võitjale üle andmata, teavitades sellest koheselt Korraldaja veebilehe või sotsiaalmeedia kanalite vahendusel.

4.3. Kõik Mängust tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.4. Kõik pretensioonid seoses Mängu korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega „Raha24 ja SKY Raadio kõige õnnelikum päev“, hiljemalt ühe nädala jooksul peale Mängu lõppu e-posti aadressil skyradio@sky.ee. Pretensioon lahendatakse hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.


 

Мы поможем осуществить планы одного из слушателей SKY Радио! Ежемесячно на банковский счет победителя будет поступать 100 евро. В 2024 году победитель получит в общей сложности 1200 евро „в руки». Срок проведения акции: 05.01-19.01.2024, победитель будет определен 19.01.2024.

Хотите принять участие?

Для этого отправьте СМС на номер 1520. В СМС напишите, на реализацию какого плана или цели вы хотите потратить деньги.

Удачи в розыгрыше!

1. ОРГАНИЗАТОР

1.1. Организатором игры является Raadioreklaami OÜ, юридический адрес Pärnu mnt 139F, Таллинн 11317, регистрационный код 11504287, электронная почта skyradio@sky.ee (далее: Организатор).

2. ПРАВИЛА ИГРЫ

2.1. Игра Raha24 и SKY Radio «Самый лучший день» (далее: Игра) состоится в период 05.01.-19.01.2024 в прямом эфире SKY Радио.

2.2. Для участия в игре вам необходимо отправить СМС на номер 1520. В сообщении укажите, на что планируете потратить деньги (стоимость одного смс-сообщения 1,95 евро).

2.3. Участник Игры подтверждает Организатору корректность предоставленной информации, дает согласие на участие в Игре и соблюдение правил Игры.

2.4. Допускается неограниченное количество заявок на участие от одного слушателя, если Правилами Игры не предусмотрено иное.

2.5. Это потребительская игра, в которой могут принять участие все жители Эстонской Республики старше 18 лет. В игре не могут участвовать сотрудники компаний Raadioreklaami OÜ и BB Finance OÜ, владеющей брендом Raha24.

3. ПРИЗ

3.1. Приз будет разыгран случайным образом среди участников Игры сотрудником Raadioreklaam OÜ.

3.2. Приз игры составляет 1200 (одна тысяча двести) евро, из которых 100 (сто) евро будут переводиться на счет победителя ежемесячно в течение 2024 года (всего 12 выплат).

3.3. В игре будет один победитель, с которым свяжутся лично в прямом эфире SKY Радио.

3.4. В случае нарушения участником условий Игры или предоставления Организатору ложной или недостоверной информации о себе, а также в случае возникновения иных сбоев, не вызванных виной Организатора, Организатор не несет ответственности за вручение приза.

3.5. Для получения приза победителю необходимо сообщить Организатору свое имя и фамилию, личный идентификационный номер (для проверки возраста), номер телефона и номер банковского счета.

3.6. Победителю не возмещаются расходы, связанные с получением приза. Приз нельзя заменить.

3.7. Приз будет перечисляться равными частями на банковский счет победителя не позднее 5-го числа каждого месяца, с первой выплатой 23.01.2024 г. и последней выплатой 05.12.2024г.

3.8. Приз будет переводиться только на банковский счет победителя. Raadioreklaami OÜ осуществляет переводы и выплачивает возможные государственные налоги.

4. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Предоставляя Организатору свои персональные данные в рамках Игры, участник дает Организатору согласие на обработку его персональных данных в целях проведения Игры, определения победителя, объявления победителя (в том числе раскрытия), вручения приза победителю, а таже передачу информации, связанной с Игрой. Подробнее об общих приципах обработки персональных данных компанией Raadioreklaami OÜ читайте здесь: Kasutustingimused – Sky Media.

4.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Организатор имеет право в одностороннем порядке прервать Игру, не разыгрывать приз и не передавать его победителю, незамедлительно сообщив об этом через сайт Организатора или каналы социальных сетей.

4.3. Все споры, возникающие в связи с Игрой, будут разрешаться в соответствии с законодательством Эстонской Республики.

4.4. Все претензии, связанные с организацией Игры, необходимо отправить в письменной форме с пометкой «Самый лучший день» на адрес электронной почты skyradio@sky.ee, в течение одной недели после окончания Игры. Претензия будет рассмотрена не позднее 30 календарных дней с момента получения.

Väikelaen suuremaks väljaminekuks
Sinu personaalne laenupakkumine ootab
Vaatan lisa