Kasutaja- tingimused

Kehtiv alates 09.01.2023

MÕISTED

Käesolevates kasutajatingimustes (Kasutajatingimused) on mõistetel järgmine tähendus:

Hinnakiri on Veebilehel avaldatud kehtiv Laenuandja teenuste hinnakiri.

Isikuandmete töötlemise nõusolek on Kliendi poolt Laenuandjale Kliendikeskkonna kaudu antud nõusolek Kliendi isikuandmete töötlemiseks nõusolekus sätestatud tingimustel.

Kasutajaleping on Poolte vahel Kasutajatingimustel sõlmitud Kliendikeskkonna kasutamise leping.

Kliendikeskkond on piiratud ligipääsuga koht Veebilehel, kus Laenusaaja saab ennast kasutajaks registreerida, identifitseerida, esitada laenutaotlusi ning teha avaldusi ja muid toiminguid.

Klient on isik, kes on sõlminud Laenuandjaga Kasutajalepingu.

Laen on Personaalsetes Tingimustes märgitud ja Laenusaajale väljamakstav krediidi summa.

Laenuandja on BB Finance OÜ (registrikood: 11306564; posti aadress: Pronksi 19, 10124 Tallinn).

Laenuleping on Poolte vahel sõlmitud laenuleping, mis koosneb Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehest, Personaalsetest Tingimustest, Üldtingimustest, Lisatingimustest, Laenusaaja poolt antud isikuandmete töötlemise nõusolekust ning Laenusaaja poolt esitatud laenutaotlusest.

Laenusaaja on füüsiline isik, kes on sõlminud Laenuandjaga Laenulepingu.

Lisatingimused on Hinnakirjas nimetatud teenuse kasutamise tingimused.

Maksegraafik on Personaalsete Tingimuste osaks olev Laenu ja teiste (tagasi)maksete graafik.

Personaalsed Tingimused on dokument, mis sisaldab Laenu tingimusi, intressi määra, lepingutasu, Maksegraafikut ning teisi personaalseid Laenulepingu tingimusi.

Pool ja Pooled on Laenuandja ja Laenusaaja, koos või eraldi.

Rahapesu on kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara või selle asemel saadud vara: 1) tõelise olemuse, päritolu, asukoha, käsutamisviisi, ümberpaigutamise, omandiõiguse või varaga seotud muude õiguste varjamine või saladuses hoidmine; ja 2) muundamine, ülekandmine, omandamine, valdamine või kasutamine eesmärgiga varjata või hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu või aidata kuritegelikus tegevuses osalenud isikul hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest.

Rahvusvaheline Finantssanktsioon on sanktsioon, millega täielikult või osaliselt tõkestatakse rahvusvahelise finantssanktsiooni subjektil rahaliste vahendite ja majandusressursside kasutamine ja käsutamine või nende tema valdusesse andmine vastavalt Rahvusvahelise sanktsiooni seaduses sätestatule, nt keelatakse või piiratakse: 1) subjektile laenu ja krediidi andmine või muul sama laadi alusel rahaliste vahendite väljamaksmine; või 2) subjektiga ärisuhete alustamine või jätkamine.

Riikliku Taustaga Isik on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid, samuti sellise isiku perekonnaliikmed ja lähedased kaastöötajad. Riikliku Taustaga Isikuks ei peeta isikut, kes ei ole tehingu tegemise kuupäevaks vähemalt aasta jooksul täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid ega sellise isiku perekonnaliikmeid ja lähedasi kaastöötajaid.

Seejuures loetakse avaliku võimu olulise ülesande täitjaks: 1) riigipea, valitsusjuht, minister ja ase- või abiminister; 2) parlamendiliige; 3) ülem-, konstitutsiooni- või muu sellise kõrgema kohtu kohtunik, mille otsuseid saab edasi kaevata vaid erandjuhtudel; 4) riigi kontrolliasutuse või keskpanga nõukogu liige; 5) suursaadik, asjur ja kaitsejõudude kõrgem ohvitser; 6) riigi äriühingute juhtimis-, järelevalve- või haldusorgani liige.

Avaliku võimu olulise ülesande täitja lähedaseks kaastöötajaks loetakse: 1) füüsiline isik, kellel on avaliku võimu oluliste ülesannete täitjaga lähedased ärisuhted või kellega koos on avaliku võimu oluliste ülesannete täitja juriidilise isiku või lepingulise õigusliku üksuse ühine tegelik kasusaaja; ja 2) isik, kes Tegeliku kasusaajana omab täielikult juriidilist isikut või lepingulist õiguslikku üksust, mis on teadaolevalt asutatud avaliku võimu oluliste ülesannete täitja kasuks.

Avaliku võimu olulise ülesande täitja perekonnaliikmeks loetakse: 1) tema abikaasa ning abikaasaga võrdväärne partner vastavalt elukohariigi õigusele; 2) tehingu sõlmimise kuupäeva seisuga temaga vähemalt aasta ühist majapidamist omanud isik; 3) tema lapsed ning nende abikaasad või partnerid eelmise punkti tähenduses; ning 4) tema vanem.

Tegelik Kasusaaja on füüsiline isik, kes teostab oma mõju ära kasutades kontrolli tehingu, toimingu või teise isiku üle ja kelle huvides, kasuks või arvel tehing või toiming tehakse.

Terrorismi Rahastamine on vahendite eraldamine või kogumine karistusseadustiku tähenduses terrorismina käsitatavate tegude kavandamiseks või toimepanemiseks või terroristlike ühenduste finantseerimiseks või teades, et neid vahendeid kasutatakse eelnimetatud eesmärgil.

Veebileht on Laenuandja veebileht raha24.ee.

ÜLDTINGIMUSED

Pooled lähtuvad omavahelistes suhetes nende vahel sõlmitud Kasutajalepingust, Laenulepingutest ja nimetatud dokumentidega reguleerimata osas Eesti Vabariigi õigusaktidest. Kasutajatingimuste, Üldtingimuste ja Hinnakirjaga saab tutvuda Veebilehel. Laenulepingu ja Kasutajalepingu vastuolu korral lähtuvad Pooled Laenulepingust.

KLIENDIKS REGISTREERUMINE

Laenuandja teenuste kasutamiseks (sh Laenuandjalt laenu saamiseks) peab isik registreerima end Veebilehel Kliendikeskkonna kasutajaks, s.t saama Kliendiks. Isik registreerib end Kliendiks Veebilehel, selleks ettenähtud korras, täites Kliendiks registreerumise taotluse väljad ja kinnitades Kasutajatingimustega nõustumist ja Kliendiks registreerumisel esitatud andmete õigsust.

Kliendiks registreerumisega kinnitab isik, et ta:

 • on vähemalt 18-aastane, täieliku õigus- ja teovõimega füüsiline isik;
 • on Eesti Vabariigi kodanik ja/või alaliselt Eesti Vabariigis elav isik;
 • on tutvunud, saab aru ning nõustub Kasutajalepingu tingimustega;
 • on esitanud Laenuandjale õigeid, täpseid ning ajakohaseid andmeid;
 • on nõustunud oma isikuandmete töötlemisega tema poolt Laenuandjale antud Isikuandmete töötlemise nõusolekus sätestatud tingimustel;
 • ei registreeri end Kliendiks eksimuse, pettuse, ähvarduse ja/või vägivalla mõjul;
 • ei sõlmi Kasutajalepingut uimastite, alkoholi ega muude psühhotroopsete ainete mõju all.
 • Kasutajaleping loetakse Poolte vahel sõlmituks alates hetkest, kui Kliendile on tagatud juurdepääs Kliendikeskkonnale.
 • Laenuandja saadab Kliendile selle kohta teate Kliendi poolt teatatud e-posti aadressile, millele lisab Kasutajalepingule kohalduvad Kasutajatingimused.
 • Laenuandja võib keelduda isikuga Kasutajalepingu sõlmimisest ning isiku Kliendiks registreerimisest. Laenuandja ei ole kohustatud oma sellekohast otsust isikule põhjendama.

KLIENDI ISIKUSAMASUSE TUVASTAMINE

Kliendikeskkonda sisse logimiseks, sh laenutaotluste esitamiseks, Laenulepingute sõlmimiseks ning muude õiguslikke tagajärgi omavate avalduste tegemiseks, on Klient kohustatud identifitseerima end ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil.

Enne esimese Laenulepingu sõlmimist on Klient kohustatud end identifitseerima lisaks ühel järgneval viisil:

 • viibides Laenuandja või viimase koostööpartneriga samas ruumis (nt Laenuandja kontoris) ning esitades Laenuandjale täiendavalt kõik viimase poolt nõutavad andmed ja dokumendid;
 • identifitseerides end Kliendikeskkonnas ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil ning esitades Laenuandjale täiendavalt kõik viimase poolt nõutavad andmed ja dokumendid.
 • Täiendavad juhised isikusamasuse tuvastamiseks antakse Kliendikeskkonnas ja/või telefoni teel.
 • Kui Klient ei esita Laenuandjale kõiki küsitud andmeid ja dokumente, on Laenuandjal õigus keelduda Kliendiga tehingu või toimingu tegemisest.

KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Laenuandja töötleb Kliendi isikuandmeid kooskõlas Kliendi Isikuandmete töötlemise nõusolekuga.

LAENU TAOTLEMINE JA LAENUOTSUSE TEGEMINE

Laenu taotlemiseks esitab Klient Kliendikeskkonnas nõuetekohase laenutaotluse, mis sisaldab kõiki Laenuandja poolt nõutavaid andmeid ning dokumente.

Enne Laenu taotlemist tutvub Klient põhjalikult Laenuandja poolt talle esitatud Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe, Personaalsete Tingimuste ja Üldtingimustega. Küsimused kohustub Klient esitama Laenuandjale enne Laenulepingu sõlmise tahte kinnitamist. Laenulepingu sõlmimise tahte avaldamiseks annab Klient Kliendikeskkonnas nõutavad kinnitused, sh kinnitab, et ta soovib sõlmida Laenulepingu selles sätestatud tingimustel. Enne laenuotsuse tegemist hindab Laenuandja Kliendi krediidivõimelisust kasutades selleks mh Kliendi poolt esitatud ja andmebaasidest Kliendi kohta kogutud andmeid ning dokumente.

Laenuandja teeb Kliendi laenutaotluse osas laenuotsuse pärast tema krediidivõimelisuse hindamist. Laenuandja teavitab Klienti positiivsest laenuotsusest Kliendikeskkonnas kuvatava teate ning SMS sõnumi teel. Kui negatiivne laenuotsus põhineb andmekogust saadud teabel, teavitab Laenuandja Klienti viivitamata ja tasuta andmekogus sooritatud päringu tulemustest ning kasutatud andmekogu üksikasjadest. Laenuandja ei edasta Kliendile vastavat teavet, kui see on vastuolus seaduse, avaliku korra või julgeoleku eesmärkidega.

Laenuandja võib krediidivõimelisuse hindamise tulemuste alusel pakkuda Kliendile laenutaotluses märgitust erinevas summas laenu. Kui Klient oma laenutaotlust muudab, esitab Laenuandja Kliendile tutvumiseks vastavalt muudetud Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe ning Personaalsed Tingimused ning Klient peab uuesti andma Kliendikeskkonnas nõutavad kinnitused.

LAENULEPINGU SÕLMIMINE

Laenuleping loetakse sõlmituks, kui Klient on Kliendikeskkonnas andnud nõutavad kinnitused ning Laenuandja on Klienti teavitanud positiivsest laenuotsusest, st avaldanud tahet sõlmida Kliendiga Laenuleping selles sätestatud tingimustel.

Laenuandja saadab Laenulepingu koopia Kliendi poolt teatatud e-posti aadressile viivitamatult pärast Laenulepingu sõlmimist.

LAENUSAAJA KINNITUSED

Laenulepingu sõlmimisega Klient avaldab ja kinnitab, et:

 • ta on Eesti Vabariigi kodanik ja/või tema alaline elukoht on Eesti Vabariik;
 • ta on vähemalt 18 aastat vana;
 • ta on täielikult õigus- ja teovõimeline;
 • ta on Laenulepingu suhtes Tegelikuks Kasusaajaks;
 • ta ei ole mõne teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või kolmanda riigi (s.t mitte Eesti Vabariigi) Riikliku Taustaga Isik;
 • ta ei ole toime pannud Rahapesu ega Terrorismi Rahastamisena kvalifitseeruvat tegu ega aidanud kaasa selliste teo toimepanemisele;
 • ta ei ole Rahvusvahelise Finantssanktsiooni subjekt;
 • tema poolt Laenutaotluses ja muul viisil Laenuandjale esitatud andmed ning dokumendid on õiged, täpsed ja ajakohased ning ta on esitanud Laenuandajale kõik andmed ja dokumendid, milles suhtes Laenuandjal võib olla õigustatud huvi;
 • ta on nõus oma isikuandmete üleandmisega Laenuandjale ning sellega, et Laenuandja võib kasutada tema isikuandmeid kooskõlas tema poolt hiljemalt laenutaotluse esitamisel antud isikuandmete töötlemise nõusolekuga;
 • ta on teadlik, et Laenuandjal on õigus eeldada, aga ka kontrollida Laenusaaja poolt esitatud andmete ja dokumentide õigsust, täpsust, ajakohasust ning täielikkust;
 • ta on kätte saanud Laenuandja saadetud Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe ja lisateabe finantsteenuste kaugturustuse kohta, on nimetatud dokumentidega tutvunud, saab aru nende sisust ning ei vaja Laenulepingu sõlmimise eelselt täiendavat teavet ega selgitusi;
 • ta on tutvunud, saab aru ja nõustub Personaalsete Tingimustega ja Üldtingimustega ning ei vaja nimetatud dokumentide kohta täiendavat teavet ega selgitusi;
 • ta on saanud Laenulepingu oluliste tingimuste kohta Laenuandjalt piisavaid selgitusi, saab aru Laenulepinguga kaasnevatest riskidest, sh Laenulepingu kohaste maksete tegemisega viivitamise tagajärgedest ja ei vaja selle kohta täiendavat teavet ega selgitusi;
 • Laenuandja on teda on teavitanud õigusest saada Laenulepingu kehtivuse ajal Laenuandjalt tasuta Laenulepingu koopiat ja Maksegraafikut ning nõustub viimase mitteallkirjastamisega;
 • tal on oma majanduslikust olukorrast täielik ülevaade ja tema majanduslik olukord lubab tal Laenulepingut selles kokkulepitud tingimustel (sh tähtaegadel) täita;
 • ta ei sõlmi Laenulepingut uimastite, alkoholi ega muude psühhotroopsete ainete mõju all;
 • ta ei sõlmi Laenulepingut eksimuse, pettuse, ähvarduse ega vägivalla mõju all.

LAENU VÄLJAMAKSMINE

Kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud, maksab Laenuandja Laenu Kliendile välja 2 tööpäeva jooksul arvates Laenulepingu sõlmituks lugemisest.

Laenuandja maksab Laenu välja Personaalsetes Tingimustes märgitud Kliendi arveldusarvele.

Laenuandjal on õigus keelduda Laenu väljamaksmisest, kui vastav õigus on sätestatud kohalduvates õigusaktides, Klient on esitanud Laenuandjale ebaõiget teavet või Laenulepingu sõlmimise aluseks olnud olulised asjaolud on muutunud, näiteks Kliendi krediidivõimelisus on halvenenud.

KLIENDI TEAVITAMISKOHUSTUS

Klient teavitab Laenuandjat viivituseta, kuid hiljemalt 3 tööpäeva jooksul:

 • muudatustest Laenuandjale esitatud teabes, sh isikuandmete, kontaktandmete, töökoha või ameti, varade, kohustuste ja/või sissetulekute muutumisest;
 • sündmustest, mis vähendavad või võivad vähendada Kliendi krediidivõimelisust ja/või tema võimekust täita Kasutajalepingut või Laenulepingut, sh näiteks täite-, pankroti-, võlgadest vabastamise ja/või muu sarnase menetluse algatamisest Kliendi suhtes ning Kliendi suhtes sellise menetluse algatamise hoiatuse tegemisest või selle tegemisega hoiatamisest;
 • tema isikusamasuse tuvastamisel kasutatud dokumendi kehtivuse lõppemisest ning vastava dokumendi vargusest või kaotamisest.

Laenusaaja täidab teavituskohustuse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, st edastab vastava teabe Laenuandjale posti või e-posti teel või Kliendikeskkonna kaudu.

Laenuandja võib eeldada tema käsutuses oleva teabe õigsust, täpsust, ajakohasust ning täielikkust kuni Klient ei ole Laenuandjat informeerinud teabe muutumisest.

DOKUMENTIDE ALLKIRJASTAMINE JA TAHTEAVALDUSTE KINNITAMINE

Laenuandja aktsepteerib tahteavalduste kinnitamisel (sh lepingute sõlmimisel) Kliendi omakäelist või digitaalselt allkirja ning Laenuandja poolt lubatud juhtudel elektrooniliselt või sõnumite teel edastatud tahteavaldusi, tingimusel, et Klient on eelnevalt identifitseeritud.

ESINDAJA KASUTAMINE

Laenuandja ei aktsepteeri Kliendi poolt esindaja kasutamist Kasutajalepingu, Laenulepingute, nende muutmise ja lõpetamise kokkulepete ning muude sarnaste kokkulepete sõlmimisel.

NÕUDED TEABELE JA DOKUMENTIDELE

Klient on kohustatud esitama Laenuandjale õiged, täpsed ja ajakohased andmed ning dokumendid. Laenuandajal on õigus eeldada andmete ja dokumentide õigsust, täpsust, ajakohasust ning ehtsust. Kahtluse korral võib Laenuandjal nõuda Kliendilt täiendavate andmete ja/või dokumentide esitamist ja/või kinnituste andmist. Kahtluse säilimisel võib Laenuandja tehingust või toimingust keelduda.

Klient kohustub esitama andmed ja dokumendid eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid esitab Klient Laenuandjale koos dokumendi vandetõlgi või notari poolt kinnitatud eesti keelse tõlkega.

Klient kohustub Laenuandjale esitama kõik andmed ning dokumendid, milles suhtes Laenuandjal võib olla õigustatud huvi, sõltumata sellest, kas Laenuandja on nende esitamist nõudnud.

Kui Laenuandja ei ole andnud Kliendile nõusolekut dokumentide esitamiseks muul viisil, esitab Klient Laenuandjale dokumentide originaalid või nende notariaalselt või samaväärselt kinnitatud koopiad.

Laenuandjal on õigus nõuda, et välisriigis väljaantud dokumendid oleksid legaliseeritud või kinnitatud legaliseerimist asendava tunnistusega (apostille’iga), kui riikidevahelisest lepingust ei tulene teisti.

TEADETE EDASTAMINE

Pool kohustub esitama Kasutajalepinguga seotud õiguslikku tagajärge omava teate teisele Poolele eesti keeles ja kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Teate, mis ei loo õiguslikke tagajärgi võib teisele Poolele esitada eesti keeles ka muul viisil, näiteks telefoni või SMS-sõnumi teel. Kliendikeskkonna kaudu teisele Poolele saadetud teadetel on kirjalikult ning kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis saadetud teadetega samaväärne õiguslik jõud.

Laenuandja kasutab õiguslikku tagajärge omavate teadete esitamiseks Kliendiga sõlmitud viimastes Personaalsetes Tingimustes toodud või Kliendi poolt hilisemalt kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatatud kontaktandmeid. Klient kasutab õiguslikku tagajärge omavate teadete esitamiseks Veebilehel avaldatud Laenuandja kontaktandmeid. Kuniks Pool ei ole teatanud oma kontaktandmete muutumisest kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, võib teine Pool eeldada talle viimati nõuetekohaselt teatavaks tehtud kontaktandmete õigsust. Kui teade on edastatud teisele Poolele kasutades eelnimetatud kontakte, loetakse teade kättetoimetatuks: 1) allkirja vastu, kättetoimetamise hetkel; 2) tähitud posti teel, 5-ndal päeval pärast postitamist; ja 3) e-posti teel või Kliendikeskkonna kaudu, järgmisel tööpäeval pärast saatmist.

Kui Klient ei saa Laenuandjalt teadet, mille saamist ta võis eeldada ja/või mille saamisest on Pooled kokku leppinud, kohustub Klient sellest Laenuandjat teavitama kohe, kui on möödunud tähtaeg, mille jooksul Klient võis teate kättesaamist oodata. Klient on kohustatud Laenuandjalt saadud teates sisalduva teabe õigsust koheselt kontrollima ning ebatäpsuste avastamisel informeerima Laenuandjat nendest viivituseta.

KASUTAJALEPINGU TÄITMISE PEATAMINE JA KASUTAJALEPINGU ÜLESÜTLEMINE

Laenuandjal on õigus Kasutajalepingu täitmine osaliselt või tervikuna peatada (näiteks piirata Kliendi õigust esitada uusi laenutaotlusi) ja/või Kasutajaleping üles öelda, kui:

 • Klient on rikkunud Kasutajalepingu tingimust ning ei ole rikkumist kõrvaldanud Laenuandja poolt antud täiendava tähtaja jooksul;
 • Klient ei esita Laenuandja poolt antud täiendava tähtaja jooksul andmeid ja/või dokumente, mille esitamist Laenuandja nõuab oma seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;
 • ilmneb, et mõni Kliendi poolt antud kinnitustest ei vasta tõele;
 • Klient on muul viisil oluliselt rikkunud Kasutajalepingu tingimusi.

Kasutajatingimuste peatamise aluste ära langemisel taastab Laenuandja viivituseta Kliendi õigused.

Laenuandja teavitab Klienti Kasutajalepingu täitmise peatamisest ning seadusega lubatud juhtudel selle alustest ning Kasutajalepingu peatamise lõpetamisest viivituseta.

Kliendil on õigus Kasutajaleping üles öelda alljärgnevatel juhtudel:

 • Kasutajatingimuste või Hinnakirja muudatustega mittenõustumisel;
 • kui Laenuandja on oluliselt rikkunud Kasutajalepingut ja ei ole rikkumist kõrvaldanud Kliendi poolt antud täiendava mõistliku tähtaja jooksul.

KASUTAJALEPINGU TINGIMUSTE MUUTMINE

Laenuandja võib Kasutajatingimusi ja Hinnakirja ühepoolselt muuta, kui see on vajalik dokumentide seaduse nõuetega kooskõlla viimiseks. Laenuandja teavitab Klienti muudatuste tegemisest kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ette. Uued Kasutajatingimused ja Hinnakiri hakkavad kehtima alates nende avaldamisest Veebilehel. Kasutajatingimuste või Hinnakirja muudatustega mittenõustumisel on Kliendil õigus Kasutajaleping koheselt üles öelda, informeerides Laenuandjat sellest kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud avaldusega.

Laenuandjal on õigus mõjuva põhjuseta muuta Kasutajatingimusi ja Hinnakirja, kui nende muutmine ei ole Kliendi suhtes ebamõistlik ja Laenuandja teavitab Klienti kasutajatingimuste ning Hinnakirja muutmisest kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ette. Uued Kasutajatingimused ja Hinnakiri hakkavad kehtima alates nende avaldamisest Veebilehel. Muudetud Kasutajatingimuste või Hinnakirjaga mittenõustumisel on Kliendil õigus Kasutajaleping koheselt üles öelda, teavitades Laenuandjat sellest kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud avaldusega.

VASTUTUSE PIIRANGUD

Pool ei vastuta Laenulepingust tuleneva kohustuse täitmata jätmisega ega mittevastava täitmisega teisele Poolele tekitatud kahju eest, kui see oli tingitud vääramatu jõu sündmusest ehk ebaharilikust sündmusest, mida Pool ei saanud mõjutada, ette näha ega vältida, tegemata selleks ebamõistlikke kulutusi. Pool teavitab teist Poolt sellise vääramatu jõu sündmusest ja selle ära langemisest esimesel võimalusel ning teeb kõik mõistliku, et hoida ära kahju tekkimine teisele Poole. Pool ei vastuta Laenulepingust tuleneva kohustuse täitmata jätmisega ega mittevastava täitmisega teisele Poolele tekitatud kahju eest, kui Laenulepingu täitmisega oleks Pool rikkunud seadust.

KOHALDATAV ÕIGUS, VAIDLUSTE LAHENDAMINE JA KOHTUALLUVUS

Poolte vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Poolte vahel tekkinud lahkarvamused püütakse lahendada läbirääkimiste teel, arvestades Veebilehel avaldatud „Kaebuste lahendamise korda“, millest tuleneb muu hulgas Kliendi kohustus esitada nõue või pretensioon Laenuandjale kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning järgides nimetatud korras sätestatud kaebuse või pretensiooni sisu nõudeid. Muu hulgas on Klient kohustatud välja tooma kaebuse või pretensiooni aluseks olevad asjaolud ja viitama toimingule või dokumendile (näiteks Laenulepingule), millega seonduvalt kaebus või pretensioon on esitatud.

Kokkuleppe mittesaavutamisel on Laenusaajal õigus pöörduda pädevate kohtueelsete menetlejate poole, nt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole (Endla 10a, 10122 Tallinn; telefon: 6201 707; e-post info@ttja.ee; ttja.ee). Samuti on Poolel õigus pöörduda erimeelsuste lahendamiseks Eesti Vabariigi kohtusse.

Laenusaaja nõustub, et kui ta asub pärast Laenulepingu sõlmimist elama välisriiki või kui ta viib sinna üle oma tegevuskoha või asukoha või kui tema tegevus-, elu- või asukoht ei ole hagi esitamise ajal Laenuandjale teada, lahendatakse Laenulepingust tulenevad ja sellega seotud Poolte vahelised vaidlused esimese astme kohtuna Harju Maakohtus.

LÕPPSÄTTED

Kasutajaleping sõlmitakse tähtajatult. Kui mõni Laenulepingu säte osutub täielikult või osaliselt kehtetuks, tühiseks või mittetäidetavaks, ei mõjuta see kogu Laenulepingu ja ülejäänud sätete kehtivust, välja arvatud, kui Laenulepingu vastava sätte kehtetus, tühisus või mittetäidetavus tooks kaasa niivõrd olulise muutuse, et Laenulepinguga kavandatavad tehingud oleksid ilmselgelt ebamõistlikud. Selline kehtetu, tühine või mittetäidetav säte asendatakse seadusega lubatud ulatuses sellise kehtiva ja täidetava sättega, mis oma olemuselt ja majanduslikult eesmärgilt on kehtetu, tühise või mittetäidetava sättega kõige lähem. Laenuandja üle teostavad järelevalvet: 1) Finantsinspektsioon (Sakala 4, 15030 Tallinn; telefon: 6680 500; e-post: info@fi.ee; veebileht: fi.ee); 2) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (Endla 10a 10122 Tallinn; telefon: 620 1707; e-post: info@ttja.ee; veebileht: www.ttja.ee).

Raha24 – sinu usaldusväärne finantspartner

Raha24 – sinu usaldusväärne finantspartner

Registreerunud kliente üle 122 000

Viimases kliendiuuringus selgus, et meie klientide rahulolu hinnang viie palli süsteemis on 4,4 punkti.

Kogemusi aastast 2006

Oleme tarbijakrediiti pakkunud üle 17 aasta. Tegutseme Finantsinspektsiooni väljastatud krediidiandja tegevusloa alusel.

Turvaline ja töökindel

Teeme koostööd paljude tuntud ettevõtete ja asutustega, kes aitavad tagada teenuse turvalisuse ja töökindluse.

Küsi laenupakkumist juba täna!

 • Kiire vastus taotlusele
 • Liigseid andmeid ei pärita
 • Teenus avatud 24/7
Küsin pakkumist

Raha24 tegutseb Finantsinspektsiooni poolt väljastatud krediidiandja tegevusloa nr 4.1-1/62 alusel.