Eripakkumine uuele kliendile ja püsikliendile! Kuni juuni lõpuni on intress 2% kuus. Taotlen

Laenulepingu üldtingimused

Kehtiv alates 15.02.2022

1. MÕISTED

Käesolevates Laenulepingu üldtingimustes (Üldtingimused) on mõistetel järgmine tähendus:

1.1. Hinnakiri on Veebilehel avaldatud kehtiv Laenuandja teenuste hinnakiri.

1.2. Kasutajatingimused on Veebilehel avaldatud Kliendikeskkonna kasutamise tingimused.

1.3. Kasutajaleping on Poolte vahel Kasutajatingimustel sõlmitud Kliendikeskkonna kasutamise leping.

1.4. Kliendikeskkond on piiratud ligipääsuga koht Veebilehel, kus Laenusaaja saab ennast kasutajaks registreerida, identifitseerida, esitada laenutaotlusi ning teha avaldusi ja muid toiminguid.

1.5. Krediidi Kulukuse Määr on Laenuga kaasnev krediidi kogukulu Laenusaajale, mis on väljendatud aastase protsendimäärana Laenust, eeldusel, et Laenuleping kehtib kokkulepitud tähtaja jooksul ja et Pooled täidavad oma kohustusi Laenulepingus kokkulepitud tingimustel ja tähtaegadel.

1.6. Laen on Personaalsetes Tingimustes märgitud ja Laenusaajale väljamakstav krediidi summa.

1.7. Laenuandja on BB Finance OÜ (registrikood: 11306564; postiaadress: Pronksi 19, 10124 Tallinn).

1.8. Laenuleping on Poolte vahel sõlmitud leping, mis koosneb Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehest, Personaalsetest Tingimustest, Üldtingimustest, Lisatingimustest, Laenusaaja poolt antud isikuandmete töötlemise nõusolekust ning Laenusaaja poolt esitatud laenutaotlusest.

1.9. Laenusaaja on füüsiline isik, kes on sõlminud Laenuandjaga Laenulepingu.

1.10. Lisatingimused on Hinnakirjas nimetatud teenuse kasutamise tingimused.

1.11. Maksegraafik on Personaalsete Tingimuste osaks olev Laenu ja teiste (tagasi)maksete graafik.

1.12. Personaalsed Tingimused on dokument, mis sisaldab Laenu tingimusi, intressi määra, lepingutasu, Maksegraafikut ning teisi personaalseid Laenulepingu tingimusi.

1.13. Pool ja Pooled on Laenuandja ja Laenusaaja, koos või eraldi.

1.14. Rahapesu on kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara või selle asemel saadud vara: 1) muundamine või üleandmine, kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest, eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest; 2) omandamine, valdamine või kasutamine, kui selle saamisel on teada, et see on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest; 3) tõelise olemuse, päritolu, asukoha, käsutamisviisi, ümberpaigutamise või omandiõiguse varjamine või varaga seotud muude õiguste varjamine või kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest. Rahapesu on ka nimetatud tegevustes osalemine, seotus nendega, nende toimepanemise katsed ning nendele kaasaaitamine ja kihutamine või nende soodustamine või nendeks nõuandmine.

1.15. Finantssanktsioon on rahvusvaheline sanktsioon, millega: 1) kohustatakse külmutama rahvusvahelise finantssanktsiooni subjekti rahalised vahendid ja majandusressursid; 2) keelatakse finantssanktsiooni subjektile rahaliste vahendite ja majandusressursside kättesaadavaks tegemine; 3) keelatakse rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas õigusaktis ettenähtud tingimustel laenu ja krediidi andmine; 4) keelatakse rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas õigusaktis ettenähtud tingimustel hoiuse-, makse-, väärtpaberi- või muu konto avamine ja kasutamine; 5) keelatakse rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas õigusaktis ettenähtud tingimustel väärtpaberitehingud; 6) keelatakse rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas õigusaktis ettenähtud tingimustel kindlustuslepingu sõlmimine; 7) keelatakse rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas õigusaktis ettenähtud tingimustel investeerimine; või 8) keelatakse rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas õigusaktis ettenähtud tingimustel eespool loetletud tegevustega seotud ärisuhte alustamine või jätkamine, nõustamine või muu finantsteenuse osutamine. Rahvusvaheline sanktsioon on välispoliitika meede, mille eesmärk on toetada rahu säilitamist või taastamist, rahvusvahelist julgeolekut, demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet, inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse järgimist või muude Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja või Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärkide saavutamist.

1.16. Riikliku Taustaga Isik on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid, sealhulgas riigipea, valitsusjuht, minister ning ase- või abiminister, parlamendiliige või parlamendiga sarnase seadusandliku organi liige, erakonna juhtorgani liige, ülemkohtu ja riigikohtu liige, riigikontrolli ja keskpanga nõukogu liige, suursaadik, asjur ja kaitsejõudude kõrgem ohvitser, riigiäriühingu juhatuse ja haldus- või järelevalveorgani liige, rahvusvahelise organisatsiooni juht, juhi asetäitja ja juhtorgani liige või samaväärseid ülesandeid täitev isik, kes ei ole kesk- või alamastme ametniku staatuse.

Kohalik Riikliku Taustaga Isik on Riikliku Taustaga Isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid Eestis, teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Euroopa Liidu institutsiooni juures.

Pereliige on riikliku taustaga isiku või kohaliku riikliku taustaga isiku abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik, riikliku taustaga isiku või kohaliku riikliku taustaga isiku laps ja lapse abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik ning riikliku taustaga isiku või kohaliku riikliku taustaga isiku vanem. .

Lähedaseks Kaastöötajaks peetav isik on füüsiline isik, kelle kohta on teada, et ta on juriidilise isiku või õigusliku üksuse tegelik kasusaaja või ühine omanik koos riikliku taustaga isiku või kohaliku riikliku taustaga isikuga või tal on lähedased ärisuhted riikliku taustaga isiku või kohaliku riikliku taustaga isikuga, ning füüsiline isik, kes on sellise juriidilise isiku või õigusliku üksuse ainus kasusaav omanik, mis on teadaolevalt tegelikult asutatud riikliku taustaga isiku või kohaliku riikliku taustaga isiku kasuks.

1.17. Tegelik Kasusaaja on füüsiline isik, kes teeb oma mõju ära kasutades tehingu või toimingu või omab muul viisil kontrolli tehingu, toimingu või teise isiku üle ja kelle huvides, kasuks või arvel tehing või toiming tehakse.

1.18. Terrorismi Rahastamine on terrorikuriteo ja selle toimepanemisele suunatud tegevuse ning terroristlikul eesmärgil reisimise rahastamine ning toetamine karistusseadustiku §-de 2373 (terrorikuriteo ja selle toimepanemisele suunatud tegevuse rahastamine ning toetamine) ja 2376 (terroristlikul eesmärgil reisimise korraldamine, rahastamine ja toetamine) tähenduses.

1.19. Veebileht on Laenuandja veebileht www.raha24.ee.

2. LAENUSAAJA REGISTREERIMINE JA ISIKUSAMASUSE TUVASTAMINE

2.1. Laenusaaja registreeritakse ja tema isikusamasus tuvastatakse kooskõlas Kasutajatingimustega.

3. LAENU TAOTLEMINE JA LAENUOTSUSE TEGEMINE

3.1. Laenu taotlemiseks esitab Laenusaaja Kliendikeskkonnas nõuetekohase laenutaotluse, mis sisaldab kõiki Laenuandja poolt nõutavaid andmeid ning dokumente.

3.2. Enne Laenu taotlemist kohustub Laenusaaja põhjalikult tutvuma Laenuandja poolt esitatud Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe, Personaalsete Tingimuste ning Üldtingimustega. Küsimused on Laenusaaja kohustatud Laenuandjale esitama enne Laenulepingu sõlmise tahte kinnitamist.

3.3. Laenulepingu sõlmimise tahte avaldamiseks peab Laenusaaja andma Kliendikeskkonnas Punktis 5 sätestatud kinnitused, sh kinnitab, et ta soovib sõlmida Laenulepingu selles sätestatud tingimustel.

3.4. Enne laenuotsuse tegemist hindab Laenuandja Laenusaaja krediidivõimelisust kasutades selleks mh Laenusaaja poolt esitatud ja andmebaasidest Laenusaaja kohta kogutud andmeid ning dokumente.

3.5. Laenuandja teeb Laenusaaja laenutaotluse osas laenuotsuse pärast Laenusaaja krediidivõimelisuse hindamist. Laenuandja teavitab Laenusaajat positiivsest laenuotsusest Kliendikeskkonnas kuvatava teate ja/või lühisõnumi teel. Kui negatiivne laenuotsus põhineb andmekogust saadud teabel, teavitab Laenuandja Laenusaajat viivitamata ning tasuta sellise andmekogus sooritatud päringu tulemustest ning kasutatud andmekogu üksikasjadest. Laenuandja ei edasta Laenusaajale vastavat teavet, kui see on vastuolus seaduse, avaliku korra või julgeoleku eesmärkidega.

3.6. Laenuandja võib Laenusaaja krediidivõimelisuse hindamise tulemuse alusel pakkuda Laenusaajale laenutaotluses märgitust erinevat Laenu. Kui Laenusaaja laenutaotlust muudab, esitab Laenuandja Laenusaajale tutvumiseks vastavalt muudetud Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe ning Personaalsed Tingimused ning Laenusaaja peab uuesti andma Punkti 3.3 kohased kinnitused.

4. LAENULEPINGU SÕLMIMINE

4.1. Laenuleping loetakse sõlmituks, kui Laenusaaja on Kliendikeskkonnas andnud nõutavad kinnitused, ja Laenuandja on Laenusaajat Punkti 3.5 alusel teavitanud positiivsest laenuotsusest, st avaldanud tahet sõlmida Laenusaajaga Laenuleping selles sätestatud tingimustel.

4.2. Laenuandja saadab Laenulepingu koopia Laenusaajale viivitamatult pärast Laenulepingu sõlmituks lugemist vastavalt Punktile 4.1, edastades selle kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Kliendi poolt teatatud e-posti aadressile.

5. LAENUSAAJA KINNITUSED

5.1. Laenulepingu sõlmimisega Laenusaaja avaldab ja kinnitab, et:

5.1.1. ta on Eesti Vabariigi kodanik ja/või tema alaline elukoht on Eesti Vabariik;

5.1.2. ta on vähemalt 18 aastat vana;

5.1.3. ta on täielikult õigus- ja teovõimeline;

5.1.4. ta on Laenulepingu suhtes Tegelikuks Kasusaajaks;

5.1.5. ta ei ole ega pole viimase aasta jooksul olnud Riikliku Taustaga Isik (sh Kohalik Riikliku Taustaga Isik), tema Pereliige või Lähedane Kaastöötaja ;

5.1.6. ta ei ole toime pannud Rahapesu ega Terrorismi Rahastamisena kvalifitseeruvat tegu ega nimetatud tegevustes osalenud, nendega seotud, pannud toime nende tegude toimepanemise katse või nendele tegudele kaasa aidanud, kihutanud, neid soodustanud või nõu andnud;

5.1.7. ta ei ole Finantssanktsiooni subjekt;

5.1.8. tema poolt Laenutaotluses ja muul viisil Laenuandjale esitatud andmed ning dokumendid on õiged, täpsed ja ajakohased ning ta on esitanud Laenuandajale kõik andmed ja dokumendid, milles suhtes Laenuandjal võib olla õigustatud huvi;

5.1.9. ta on nõus oma isikuandmete üleandmisega Laenuandjale ning sellega, et Laenuandja võib kasutada tema isikuandmeid kooskõlas tema poolt hiljemalt laenutaotluse esitamisel antud isikuandmete töötlemise nõusolekuga;

5.1.10. ta on teadlik, et Laenuandjal on õigus eeldada, aga ka kontrollida Laenusaaja poolt esitatud andmete ja dokumentide õigsust, täpsust, ajakohasust ning täielikkust;

5.1.11. ta on kätte saanud Laenuandja saadetud Euroopa Tarbijakrediidi Standardinfo Teabelehe ja lisateabe finantsteenuste kaugturustuse kohta, on nimetatud dokumentidega tutvunud, saab aru nende sisust ning ei vaja Laenulepingu sõlmimise eelselt täiendavat teavet ega selgitusi;

5.1.12. ta on tutvunud, saab aru ja nõustub Personaalsete Tingimustega ja Üldtingimustega ning ei vaja nimetatud dokumentide kohta täiendavat teavet ega selgitusi;

5.1.13. ta on saanud Laenulepingu oluliste omanduste kohta Laenuandjalt piisavaid selgitusi, saab aru Laenulepinguga kaasnevatest riskidest, sh Laenulepingu kohaste maksete tegemisega viivitamise tagajärgedest (nt sundmüük) ja ei vaja selle kohta täiendavat teavet ega selgitusi;

5.1.14. Laenuandja on teda teavitanud õigusest saada Laenulepingu kehtivuse ajal Laenuandjalt tasuta Laenulepingu koopiat ja Maksegraafikut ning nõustub viimase mitteallkirjastamisega;

5.1.15. tal on oma majanduslikust olukorrast täielik ülevaade ja tema majanduslik olukord lubab tal Laenulepingut selles kokkulepitud tingimustel (sh tähtaegadel) täita;

5.1.16. ta ei sõlmi Laenulepingut uimastite, alkoholi ega muude psühhotroopsete ainete mõju all;

5.1.17. ta ei sõlmi Laenulepingut eksimuse, pettuse, ähvarduse ega vägivalla mõju all.

6. LAENUSAAJA TEAVITAMISKOHUSTUS

6.1. Laenusaaja teavitab Laenuandjat viivituseta, kuid hiljemalt 3 tööpäeva jooksul:

6.1.1. muudatustest Laenuandjale esitatud teabes, sh isikuandmete, kontaktandmete, töökoha või ameti, varade, kohustuste ja/või sissetulekute muutumisest;

6.1.2. sündmustest, mis vähendavad või võivad vähendada Laenusaaja krediidivõimelisust ja/või tema võimekust täita Laenulepingut, sh näiteks täite-, pankroti-, võlgadest vabastamise ja/või muu sarnase menetluse algatamisest Laenusaaja suhtes ja Laenusaajale sellise menetluse algatamise hoiatuse tegemisest või selle tegemisega hoiatamisest;

6.1.3. kolmanda isiku poolt oma Kliendikeskkonna kasutajanime ja parooli kuritarvitamise ohust;

6.1.4. tema isikusamasuse tuvastamisel kasutatud dokumendi kehtivuse lõppemisest ning vastava dokumendi vargusest või kaotamisest.

6.2. Laenusaaja täidab Punkti 6.1 kohase kohustuse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, st edastab vastava teabe Laenuandjale posti või e-posti teel või Kliendikeskkonna kaudu.

6.3. Laenuandja võib eeldada tema käsutuses oleva teabe õigsust, täpsust, ajakohasust ning täielikkust kuni Laenusaaja ei ole Laenuandjat informeerinud teabe muutumisest.

6.4. Punktis 6.1 sätestatud kohustuse rikkumisel on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt leppetrahvi summas, mis võrdub 2%-iga kohustuse rikkumise hetkeks tagastamata Laenu summast.

7. LAENU VÄLJAMAKSMINE

7.1. Laenuandja maksab Laenu, millest on olemasolul maha arvestatud Laenusaaja poolt Laenuandjale võlgnetavad sissenõutavaks muutunud rahalised kohustused, Laenusaajale välja Personaalsetes Tingimustes märgitud Laenusaaja arveldusarvele. Kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud, maksab Laenuandja vastava summa Laenusaajale välja 2 tööpäeva jooksul arvates Laenulepingu sõlmituks lugemisest kooskõlas Punktiga 4.1. Summa loetakse Laenuandja poolt Laenusaajale väljamakstuks arvates Laenuandja maksekonto debiteerimisest vastavas summas.

7.2. Laenuandjal on õigus keelduda Laenu väljamaksmisest, kui vastav õigus on sätestatud kohalduvates õigusaktides, Laenusaaja on esitanud Laenuandjale ebaõiget teavet ja/või Laenulepingu sõlmimise aluseks olnud olulised asjaolud on muutunud, näiteks Laenusaaja krediidivõimelisus on halvenenud.

8. LAENU TAGASIMAKSMINE

8.1. Laenusaaja tagastab Laenu kooskõlas Maksegraafiku ning Punktidega 13.1. ja 13.2.

9. LAENUSAAJA ÕIGUS LAEN ENNETÄHTAEGSELT MAKSTA

9.1. Laenusaaja võib täita Laenulepingust tulenevad kohustused osaliselt või täielikult ennetähtaegselt, kui teatab Laenuandjale tagastatava summa ja tagastamise tähtpäeva vähemalt 3 päeva ette. Kui Laenusaaja ei ole ennetähtaegsest tagastamisest teavitanud, võib Laenuandja lugeda laekumise ettemaksuks või täita selle arvelt muid Laenusaaja sissenõutavaks muutunud kohustusi. Laenuandja kuvab Laenusaaja poolt konkreetsel kuupäeval võlgnetava summa vastaval kuupäeval Kliendikeskkonnas. Laenuleping lõpeb üksnes kõikide võlgnetavate summade täielikul tasumisel.

9.2. Punktis 9.1 sätestatud õiguse kasutamisel ei võlgne Laenusaaja Laenuandjale Laenu kasutamata jätmise ajale langevat Intressi ning muid kulusid. Kahtluste vältimiseks, Laenuandjal on kohustuste ennetähtaegsel täitmisel õigus kogu Lepingutasule. Lisaks on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt mõistlikku hüvitist kahju eest, mis on otseselt seotud kohustuse ennetähtaegse täitmisega. Hüvitise summa vastab võlaõigusseaduses sätestatud maksimaalsele määrale, ei ole suurem summast, mida Laenusaaja oleks maksnud intressideks ennetähtaegse tagasimakse ning Laenulepingu lõppemise tähtpäeva vahelisel perioodil ja kuulub tasumisele vastavas nõudekirjas märgitud tähtajaks.

10. INTRESSI ARVESTAMINE JA TASUMINE

10.1. Laenuandjal on õigus arvestada ning Laenusaajal kohustus maksta Laenu kasutamise eest intressi.

10.2. Intressi arvestamisel lähtub Laenuandja järgmistest põhimõtetest:

10.2.1. intressi arvestatakse Personaalsetes Tingimustes kokkulepitud fikseeritud intressi määras;

10.2.2. intressi arvestatakse Laenusaaja kasutuses olevalt Laenu jäägilt;

10.2.3. intressi arvestatakse igapäevaselt, võttes aluseks kalendrikuus sisalduvate päevade tegeliku arvu ja aasta pikkuse 360 päeva;

10.2.4. intressi arvestatakse alates Laenusaajale Laenu väljamaksmise kuupäevast;

10.2.5. intressi arvestuse lõppkuupäevaks loetakse kohustuse täitmise kuupäev.

10.3. Laenusaaja tasub intressi kooskõlas Maksegraafiku ning Punktidega 13.1. ja 13.2.

11. MUUD TASUD JA KULUD

11.1. Laenusaaja maksab Laenuandjale Lepingutasu, mille suurus ja tasumise viis on kokku lepitud Personaalsetes Tingimustes.

11.2. Laenusaaja maksab Laenuandja poolt pakutavate täiendavate tasuliste lisateenuste kasutamise eest Laenuandjale tasu vastavalt sellise lisateenuse kasutamise hetkel kehtinud Hinnakirjale ja kooskõlas vastava lisateenuse tingimustega. Kui tingimustes ei ole teisiti sätestatud, maksab Laenusaaja tasu Laenuandjale hiljemalt Maksegraafiku järgse järgmise osamaksega.

11.3. Lisaks Hinnakirjas fikseeritule ja Laenulepingus kokkulepitule kannab Laenusaaja Laenuandja kulud, mis kaasnevad Laenusaaja huvides teostatud toimingutest (nt sidekulud) ning õigussuhetega seotud kulud (nt kohtukulud). Sellised kulud kannab Laenusaaja vastavalt Laenuandja tegelikele kulutustele.

11.4. Punkti 11 alusel maksmisele kuuluvad tasud ja kulud tasutakse kooskõlas Punktidega 13.1 ja 13.2.

12. VIIVISE ARVESTAMINE JA TASUMINE

12.1. Rahalise kohustuse täitmisega (v.a Intressi tasumisega) viivitamisel on Laenuandjal õigus arvestada ja nõuda ning Laenusaajal on kohustus tasuda viivist.

12.2. Viivise arvestamisel lähtub Laenuandja järgmistest põhimõtetest:

12.2.1. viivist arvestatakse Personaalsetes Tingimustes näidatud viivisemääras, milleks on Lepingujärgne intressimäär või seadusjärgne viivisemäär, kui see on kõrgem;

12.2.2. viivist arvestatakse iga viivituses oldud päeva ees;

12.2.3. viivist arvestatakse alates kohustuse sissenõutavaks muutumisele järgnevast kuupäevast;

12.2.4. viivise arvestuse lõppkuupäevaks loetakse võlgnetava kohustuste täieliku täitmise kuupäev.

12.3. Laenusaaja tasub viivist vastavalt Laenuandja saadetud meeldetuletusele. Viivis tasutakse vastavalt Punktile 13.1. ja Punktile 13.2.

12.4. Viivise tasumine ei välista Laenuandja õigust nõuda Laenusaajalt viivist ületava kahju hüvitamist.

13. MAKSETE TEGEMINE JA ARVESTAMINE

13.1. Laenusaaja täidab rahalised kohustused ülekande tegemisega Laenuandja arveldusarvele. Makse tegemisel kasutab Laenusaaja alati Personaalsetes Tingimustes märgitud viitenumbrit ja Laenuandja Veebilehel avaldatud arvelduskonto numbrit ning muid vajalikke rekvisiite.

13.2. Laenusaaja täidab rahalised kohustused Eurodes. Kui Laenusaaja täidab kohustuse muus valuutas, arvestab Laenuandja summa Eurodesse, lähtudes Eestis tegutsevate suuremate kommertspankade keskmisest vastava valuuta müügi vahetuskursist.

13.3. Laenusaaja Laenulepingust tulenev rahaline kohustus loetakse tema poolt täidetuks alates hetkest, kui sellele vastav rahasumma on õige viitenumbriga Laenuandja arveldusarvele kantud ja laekunud. Laenuandjal on õigus lugeda Laenusaaja rahaline kohustus eeltoodud põhimõtetel täidetuks ka juhul, kui õige viitenumber puudub, aga makset on võimalik muul viisil identifitseerida ja allokeerida.

13.4. Laenuandjal on õigus aktsepteerida makseid, mille on kooskõlas Punktidega 13.1 – 13.3 teostanud Laenusaaja eest kolmas isik, v.a kui Laenusaaja on esitanud Laenuandjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vastuväite enne vastava makse laekumist Laenuandja arvelduskontole. Kui kolmas isik täidab Laenusaaja Laenulepingust tuleneva rahalise kohustuse kooskõlas Punktidega 13.1 – 13.3, vabaneb Laenusaaja vastavas osas oma rahalise kohustuse täitmise kohustusest.

13.5. Kui Laenusaaja tasub Laenuandjale summa, millest ei piisa kõigi sissenõutavaks muutunud rahaliste kohustuste täitmiseks, arvestatakse makse: 1) esmalt võla sissenõudmiseks tehtud kulude katteks; 2) seejärel sissenõutavaks muutunud põhivõla katteks; 3) seejärel sissenõutavaks muutunud Intressi katteks; ja 4) seejärel muude sissenõutavaks muutunud kohustuste (sh tasude) katteks.

13.6. Kui laekumine ületab makse tasumiseks vajalikku summat või makse eesmärki ei ole võimalik mõistlikul viisil tuvastada, võib Laenuandja lugeda selle n-ö ettemaksuks või täita selle arvelt muid Laenusaaja sissenõutavaks muutunud rahalisi kohustusi. Ettemaksuna hoiustatud summadelt Laenuandja intressi ei maksa.

13.7. Ettemaksuna tasutud summade tagastamine toimub Laenusaaja sooviavalduse alusel, Laenuandja enda initsiatiivil või mõistliku aja jooksul pärast seda, kui Laenusaaja on täitnud kõikidest Laenuandjaga sõlmitud lepingutest tulenevad rahalised kohustused. Ülekanne tehakse Laenuandja poolt valitud või Laenuandjale teadaolevale Laenusaaja arvelduskontole Eestis tegutsevas krediidiasutuses. Ettemaks ei kuulu tagastamisele, kui Hinnakirja järgne ülelaekumiste tagasikannete teenustasu ületab ettemaksu summat või kui esineb mõistlik põhjus selle tagastamata jätmiseks (nt Laenuandjast mitteolenev asjaolu).

14. TASUTA MAKSEPUHKUS

14.1. Tasuta maksepuhkus on kokkulepe (Laenulepingu lisa) Laenusaaja või tema pärija ja Laenuandja vahel, millega vabastatakse Laenusaaja või tema pärija põhiosa maksete tasumise kohustusest 1 kuni 6 kuuks. Tasuta maksepuhkuse perioodil tasub Laenusaaja või tema pärija intressi Laenu põhiosa jäägilt. Intressi tasumine toimub vastavalt Laenulepingu üldtingimustele, Maksegraafikule ja Maksepuhkuse tingimustele. Maksegraafik pikeneb tasuta maksepuhkuse perioodi võrra.

14.2. Laenusaajal või tema pärijal on Laenulepingu kehtivuse ajal õigus taotleda Laenuandjalt 1 kuni 6 kalendrikuu pikkust tasuta maksepuhkust, kui täidetud on kõik järgnevad tingimused:

14.2.1. Laenusaaja oli Laenulepingu sõlmimise ajal kantud Eesti Vabariigi rahvastikuregistrisse;

14.2.2. Laenusaaja ei ole Laenulepingut rikkunud, sh tal ei ole Laenuandja ees kehtivat võlgnevust;

14.2.3. Laenusaaja ei ole rikkunud ühtegi teist Laenuandjaga sõlmitud kehtivat lepingut/kokkulepet;

14.2.4. Laenusaaja oli Laenulepingu sõlmimise ajal töötanud tasustatud töö-, teenistus- või juhatuse liikme lepingu alusel sama isiku juures täistööajaga vähemalt 4 järjestikust kalendrikuud;

14.2.5. Laenusaaja oli Laenulepingu sõlmimise ajal täielikult töövõimeline (st täitis täistööajaga töö- või ametiülesandeid, mida ta on võimeline täitma vastavalt oma haridusele ja oskustele);

14.2.6. Laenusaaja on kaotanud või kaotab töö koondamise või tööandja pankroti tõttu v.a Punktis 14.6.2 kirjeldatud asjaolude puhul, töötasu on vähendatud töölepinguseaduse paragrahv 37 alusel (v.a Punktis 14.6.3 kirjeldatud asjaolude puhul), pikaajaliselt haigestunud (v.a Punktis 14.6.4 kirjeldatud asjaolude puhul) või surnud (v.a Punktis 14.6.5 kirjeldatud asjaolude puhul).

14.3. Punktis 14.1 sätestatud tasuta maksepuhkuse taotlemiseks esitab Laenusaaja või tema pärija Laenuandja poolt heakskiidetud taotluse vormil Laenuandjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse ning dokumendid, mis tõendavad Punktis 14.2.4 kuni 14.2.6 sätestatud tingimuste täitmist. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt täiendavate andmete ja dokumentide esitamist.

14.4. Laenuandja vaatab Laenusaaja või tema pärija tasuta maksepuhkuse taotluse läbi ning teavitab Laenusaajat oma otsusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 14 kalendripäeva jooksul alates taotluse saamisest.

14.5. Tasuta maksepuhkuse taotluse rahuldamine

14.5.1. Tasuta maksepuhkuse taotluse rahuldamisel teavitatakse Laenusaajat või tema pärijat Laenuandja poolt Punktis 14.4 kirjeldatud viisil.

14.5.2. Laenusaaja tasuta maksepuhkuse taotluse rahuldamisel koostab Laenuandja Laenusaajale Kliendikeskkonnas tasuta maksepuhkuse kokkulepe, mis sisaldab muudetud Maksegraafikut ja kus on nähtavad intressimaksete suurused tasuta maksepuhkuse perioodil ning Maksegraafiku pikenemine tasuta maksepuhkuse perioodi võrra.

14.5.2.1. Laenusaaja peab Punktis 14.5.2 nimetatud tasuta maksepuhkuse kokkuleppe Kliendikeskkonnas kas kinnitama või sellest loobuma 24 tunni jooksul alates maksepuhkuse kokkuleppe Kliendikeskkonnas avaldamise kohta teate välja saatmist Laenuandja poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

14.5.2.2. Maksepuhkuse kokkuleppe kinnitamisel loetakse Laenulepingu lisa Laenusaajaga sõlmituks.

14.5.2.3. Maksepuhkuse kokkuleppest loobumisel kehtivad Laenuleping ja Maksegraafik edasi senistel tingimustel.

14.5.3. Juhul kui rahuldatakse Laenusaaja pärija poolt esitatud tasuta maksepuhkuse taotlus, siis edastatakse Laenusaaja pärijale tema poolt avaldatud e-posti aadressile tasuta maksepuhkuse kokkulepe koos muudetud Maksegraafikuga.

14.5.3.1. Tasuta maksepuhkuse kokkuleppe kinnitamiseks edastab Laenusaaja pärija Laenuandja kontaktandmetele allkirjastatud tasuta maksepuhkuse kokkuleppe.

14.5.3.2. Tasuta maksepuhkuse kokkuleppest loobumiseks esitab Laenusaaja pärija sellekohase teate kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Laenuandja kontaktandmetel.

14.5.3.3. Kliendikeskkonna vahendusel Laenusaaja pärija tasuta maksepuhkuse kokkulepet kinnitada või sellest loobuda ei saa.

14.6. Laenuandjal on õigus jätta Laenusaaja tasuta maksepuhkuse taotlus rahuldamata, kui täidetud on vähemalt üks alljärgnevatest tingimustest:

14.6.1. üks või mitu Punktis 14.2.1 kuni 14.2.6 sätestatud tingimustest ei ole täidetud;

14.6.2. Laenusaaja töö-, teenistus- või juhatuse liikme leping on lõpetatud või lõpetatakse mistahes muul alusel, kui koondamise või tööandja (kelleks ei ole Laenusaaja) pankroti tõttu ja/või Laenusaaja oli Laenulepingu sõlmimise hetkel teadlik oma töö-, teenistus- või juhatuse liikme lepingu lõpetamisest või selle võimalikkusest;

14.6.3. Laenusaaja töötasu on vähendatud Laenulepingu kehtivuse ajal muul alusel kui töölepinguseaduse paragrahv 37 ja/või Laenusaaja oli Laenulepingu sõlmimise hetkel teadlik töötasu vähendamisest või selle võimalikkusest Laenulepingu kehtivuse ajal (eelkõige, kui tööandja oli Laenusaajat informeerinud töötasu vähendamise kavatsusest);

14.6.4. Laenusaaja on Laenulepingu sõlmimise ajal haiguslehel olnud järjestikuselt vähem kui 30 kalendripäeva ja/või Laenusaajal oli Laenulepingu sõlmimise hetkel teadlik vajadusest jääda Laenulepingu kehtivuse ajal haiguslehele järjestikuselt kauemaks kui 30 kalendripäevaks;

14.6.5. Laenusaaja surm ei saabunud ootamatu või ettenägematu õnnetuse või haiguse tagajärjel, vaid Laenusaaja enda tagajärjel (näiteks Laenusaaja enesetapu või tema poolt narkootilise ja/või toksilise aine ja/või alkoholi tarvitamise) ja/või Laenulepingu sõlmimise ajal esinenud haiguse tagajärjel.

15. MAKSETEGA HILINEMINE, SELLEGA KAASNEVAD KULUD JA NENDE SISSENÕUDMINE

15.1. Kui Laenusaaja on rahalise kohustuse täitmisega viivituses, teavitab Laenuandja Laenusaajat sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis meeldetuletusega.

15.2. Rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel teeb Laenuandja Laenusaajale esimese meeldetuletuse tasuta. Järgnevatele meeldetuletustele kohaldab tasu vastavalt seadusele ja Hinnakirjale.

15.3. Laenuandjal on õigus Laenusaaja poolt võlgnetavad summad inkasso- või täitemenetluse teel sisse nõuda ning Laenusaajal on kohustus hüvitada sissenõudmismenetlusega kaasnevad kulud vastavalt seadusele ja sissenõudmiskulude tegelikule maksumusele.

15.4. Laenusaaja nõustub, et Laenuandja võib delegeerida võlgade sissenõudmise kolmandatele isikutele ning teavitada maksekohustuse täitmata jätmisest võlgnike andmebaase pidavaid kolmandaid isikuid kooskõlas maksehäire avaldamisele kohalduvate nõuetega.

15.5. Laenuandjal on võla likvideerimiseni mh õigus mitte teha Laenusaajale täiendavaid väljamakseid.

16. LAENUSAAJA ÕIGUS LAENULEPINGUST TAGANEDA

16.1. Laenusaaja võib Laenulepingust põhjust avaldamata 14 päeva jooksul taganeda. Nimetatud tähtaeg hakkab kulgema arvates Laenulepingu sõlmimisest või arvates päevast, kui Laenusaaja sai kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kätte Laenulepingu koopia, kui see toimus hiljem.

16.2. Laenulepingust taganemiseks esitab Laenusaaja Laenuandjale kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Laenulepingust taganemise avalduse. Avaldus tuleb esitada enne Punktis 16.1 sätestatud tähtaja möödumist Laenuandja posti või e-posti aadressile. Avalduses tuleb ära märkida vähemalt järgmised andmed: 1) Laenusaaja nimi, isikukood ning kontaktandmed; 2) Laenulepingu number, millest taganetakse; 3) Laenusaaja avaldus Laenulepingust taganemise kohta; 4) avalduse koostamise kuupäev; ning 5) Laenusaaja omakäeline või digitaalne allkiri.

16.3. Lepingust taganemiseks peab Laenusaaja viivituseta, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul Laenulepingust taganemise avalduse tegemisest maksma Laenuandale tagasi Laenu, alates Laenu väljamaksmisest kuni Laenu täieliku tagasimaksmiseni kokkulepitud Intressi ja Laenuandja poolt avalik-õigusliku suhte alusel Laenulepingust tuleneva krediidisuhte raames maksutud tagastamatud tasud. Kui Laenusaaja ei tasu summasid tähtaegselt, loetakse, et Laenusaaja ei ole Laenulepingust taganenud.

16.4. Pooled on kokku leppinud, et Laenulepingust taganemine tähendab automaatselt taganemist kõigist Laenulepinguga seotud lepingutest ja kokkulepetest, v.a Kasutajalepingust ja teistest Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud võimalikest Laenulepingutest ning nendega seotud lepingutest.

17. LAENUANDJA ÕIGUS LAENULEPING ERAKORRALISELT ÜLES ÖELDA

17.1. Laenuandja võib Laenulepingu Laenusaaja makseviivituse tõttu üles öelda üksnes, kui Laenusaaja on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt 3 üksteisele järgneva Maksegraafiku järgse osamaksega ja Laenuandja on andnud Laenusaajale edutult vähemalt 2-nädalase täiendava tähtaja puudujääva summa tasumiseks koos kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tehtud avaldusega, milles on Laenusaajale pakutud võimalust kokkuleppele jõudmiseks ning välja toodud, et Laenuandja ütleb Laenulepingu üles ja nõuab kogu Laenulepingu järgse võla kohest tasumist, kui Laenusaaja ei tasu puudujäävad summat avalduses märgitud täiendava tähtaja jooksul.

17.2. Lisaks Punktis 17.1 toodule on Laenuandjal õigus Laenuleping kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tehtud avaldusega üles öelda ning nõuda Laenusaajalt kogu kõigi Laenulepingu järgsete rahaliste kohustuste kohest täitmist ka juhul, kui:

17.2.1. ilmneb, et mõni Laenusaaja poolt Punktides 5.1.3 kuni 5.1.8 antud kinnitustest ei vasta või ei vastanud nende andmise ajal tõele;

17.2.2. Laenuandja ei saanud Laenusaaja krediidivõimelisust õigesti hinnata, sest Laenusaaja jättis Laenuandjale teadlikult esitamata krediidivõimelisuse nõuetekohaseks hindamiseks vajaliku teabe ja/või võltsis Laenuandjale esitatud teavet;

17.2.3. Laenusaaja ei esita vaatamata Laenuandja kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis esitatud nõudele Laenuandja poolt määratud mõistliku tähtaja jooksul Laenuandjale andmeid, mis on vajalikud Laenusaaja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;

17.2.4. Laenusaaja rikub oluliselt Laenulepingust tulenevaid muid mitterahalisi kohustusi ning ei ole nimetatud kohustusi täitnud Laenuandja poolt antud täiendava mõistliku tähtaja jooksul.

17.3. Kui Laenuandja ütleb Laenulepingu üles, vähendatakse Laenusaaja poolt Laenu tagasimaksmiseks ja krediidi kogukulu katmiseks tehtavate maksete tasumata kogusummat Laenu kasutamata jätmise ajale langeva Intressi ning Laenusaajale langevate kulude võrra.

18. LAENULEPINGU MUUTMINE

18.1. Laenulepingu Personaalseid Tingimusi saab muuta üksnes Poolte kokkuleppel. Laenuandja edastab muudetud Laenulepingu koopia Laenusaajale viivituseta püsival andmekandjal.

18.2. Laenuandja võib Üldtingimusi ja Hinnakirja ühepoolselt muuta, kui see on vajalik nende seadusest tulenevate nõuetega kooskõlla viimiseks. Laenuandja teavitab Laenusaajat muudatuste tegemisest kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ette. Muudetud Üldtingimused ja Hinnakiri hakkavad kehtima alates nende avaldamisest Veebilehel. Muudetud Üldtingimuste või Hinnakirjaga mittenõustumisel on Laenusaajal õigus Laenuleping koheselt üles öelda, informeerides Laenuandjat sellest kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud avaldusega.

18.3. Laenuandjal on õigus mõjuva põhjuseta muuta Üldtingimusi ja Hinnakirja, kui tingimuste muutmine ei ole Laenusaaja suhtes ebamõistlik ja Laenuandja teavitab Laenusaajat Üldtingimuste ja Hinnakirja muutmisest kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ette. Muudetud Üldtingimused ja Hinnakiri hakkavad kehtima alates nende avaldamisest Veebilehel. Muudetud Üldtingimuste või Hinnakirjaga mittenõustumisel on Laenusaajal õigus Laenuleping koheselt üles öelda, informeerides Laenuandjat sellest kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud avaldusega.

19. LAENULEPINGUST TULENEVATE ÕIGUSTE LOOVUTAMINE JA PANTIMINE

19.1. Laenuandjal on õigus loovutada ning pantida Laenulepingust tulenevaid nõudeid Laenusaaja vastu Laenusaaja nõusolekuta. Laenusaajat teavitatakse sellest, kui see on seaduse kohaselt nõutav.

20. VASTUTUSE PIIRANGUD

20.1. Pool ei vastuta Laenulepingust tuleneva kohustuse täitmata jätmisega ega mittevastava täitmisega teisele Poolele tekitatud kahju eest, kui see oli tingitud vääramatu jõu sündmusest ehk ebaharilikust sündmusest, mida Pool ei saanud mõjutada, ette näha ega vältida, tegemata selleks ebamõistlikke kulutusi. Pool teavitab teist Poolt sellise vääramatu jõu sündmusest ja selle ära langemisest esimesel võimalusel ning teeb kõik mõistliku, et hoida ära kahju tekkimine teisele Poole.

20.2. Pool ei vastuta Laenulepingust tuleneva kohustuse täitmata jätmisega ega mittevastava täitmisega teisele Poolele tekitatud kahju eest, kui Laenulepingu täitmisega oleks Pool rikkunud seadust.

21. KOHALDATAV ÕIGUS, VAIDLUSTE LAHENDAMINE JA KOHTUALLUVUS

21.1. Poolte vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

21.2. Poolte vahel tekkinud lahkarvamused püütakse lahendada läbirääkimiste teel, arvestades Veebilehel avaldatud „Kaebuste lahendamise korda“, millest tuleneb muu hulgas Laenusaaja kohustus esitada Laenulepingust tulenev või Laenulepinguga seotud nõue või pretensioon Laenuandjale kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, järgides samas korras sätestatud nõude või pretensiooni sisu nõudeid. Muu hulgas kohustub Laenusaaja välja tooma nõude või pretensiooni aluseks olevad asjaolud ja viitama toimingule või dokumendile (näiteks Laenulepingule), millega seonduvalt kaebus või pretensioon on esitatud.

21.3. Kokkuleppe mittesaavutamisel võib Laenusaaja küsida nõu Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt (Endla 10a, 10122 Tallinn; www.ttja.ee) või pöörduda lahenduse saamiseks seal tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni, mille menetlusreeglid on kättesaadavad veebilehel https://komisjon.ee. Sidevahendi abil sõlmitud Laenulepingust tulenevad kaebused saab esitada ka veebipõhise vaidluste lahendamise keskkonna kaudu aadressil https://ec.europa.eu/odr.

21.4. Vaidlused, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Harju Maakohtus, kui Laenusaajaga sõlmitud kokkuleppest või õigusaktidest ei tulene teisiti. See kohtualluvus kehtib ka juhul, kui Laenusaaja asub pärast Laenulepingu sõlmimist elama välisriiki või viib sinna oma tegevus- või asukoha või kui Laenusaaja tegevus-, elu- või asukoht ei ole hagi esitamisel Laenuandjale teada.

22. NÕUDED TEABELE JA DOKUMENTIDELE

22.1. Laenusaaja kohustub esitama Laenuandjale õiged, täpsed ja ajakohased andmed ning dokumendid. Laenuandajal on õigus eeldada andmete ja dokumentide õigsust, täpsust, ajakohasust ning ehtsust. Kahtluse korral võib Laenuandjal nõuda Laenusaajalt täiendavate andmete ja dokumentide esitamist ja/või kinnituste andmist. Kahtluse säilimisel võib Laenuandja tehingust või toimingust keelduda.

22.2. Laenusaaja kohustub esitama andmed ja dokumendid eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid esitab Laenusaaja Laenuandjale koos dokumendi vandetõlgi või notari poolt kinnitatud eesti keelse tõlkega.

22.3. Laenusaaja kohustub Laenuandajale esitama kõik andmed ning dokumendid, milles suhtes viimasel võib olla õigustatud huvi, sõltumata sellest, kas Laenuandja on nende esitamist nõudnud.

22.4. Kui Laenuandja ei ole andnud Laenusaajale nõusolekut dokumentide esitamiseks muul viisil, esitab Laenusaaja dokumentide originaalid või nende notariaalselt või samaväärselt kinnitatud koopiad. Laenuandjal on õigus nõuda, et välisriigis väljaantud dokumendid oleksid legaliseeritud või kinnitatud legaliseerimist asendava tunnistusega (apostille ’iga), kui riikidevahelisest lepingust ei tulene teisti.

23. TEATEDE EDASTAMINE

23.1. Pool on kohustatud esitama Laenulepinguga seotud õiguslikku tagajärge omava teate teisele Poolele eesti keeles ja kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Teate, mis ei loo õiguslikke tagajärgi võib teisele Poolele esitada eesti keeles ka muul viisil, näiteks telefoni või SMS-sõnumi teel. Kliendikeskkonna kaudu teisele Poolele saadetud teadetel on kirjalikult ning kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis saadetud teadetega samaväärne õiguslik jõud.

23.2. Laenuandja kasutab õiguslikku tagajärge omavate teadete esitamiseks Personaalsetes Tingimustes toodud või Laenusaaja poolt hiljem kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatatud kontaktandmeid. Laenusaaja kasutab õiguslikku tagajärge omavate teadete esitamiseks Laenuandja Veebilehel avaldatud Laenuandja kontaktandmeid. Kuniks Pool ei ole teatanud oma kontaktandmete muutumisest kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, võib teine Pool eeldada talle viimati nõuetekohaselt teatavaks tehtud kontaktandmete õigsust.

23.3. Kui teade on edastatud teisele Poolele kasutades Punktis 23.2 nimetatud kontaktandmeid, loetakse teade kättetoimetatuks: 1) allkirja vastu, kättetoimetamise hetkel; 2) tähitud posti teel, 5-ndal päeval pärast postitamist; ja 3) e-posti teel või Kliendikeskkonna kaudu, järgmisel tööpäeval pärast saatmist.

23.4. Kui Laenusaaja ei saa Laenuandjalt teadet, mille saamist ta võis eeldada ja/või mille saamises olid Pooled kokku leppinud, kohustub Laenusaaja sellest Laenuandjat teavitama kohe, kui on möödunud tähtaeg, mille jooksul Laenusaaja võis teate kättesaamist oodata.

23.5. Laenusaaja on kohustatud Laenuandjalt saadud teates sisalduva teabe õigsust koheselt kontrollima ja ebatäpsuste avastamisel informeerima Laenuandjat nendest viivituseta.

24. LÕPPSÄTTED

24.1. Laenuleping kehtib Laenulepingust tulenevate Poolte kohustuste täieliku täitmiseni või õiguslikult siduva ülesütlemis- või taganemisavalduse jõustumiseni, kui vastav sündmus saabub varem.

24.2. Kui mõni Laenulepingu säte osutub täielikult või osaliselt kehtetuks, tühiseks või mittetäidetavaks, ei mõjuta see kogu Laenulepingu ja ülejäänud sätete kehtivust, välja arvatud, kui Laenulepingu vastava sätte kehtetus, tühisus või mittetäidetavus tooks kaasa niivõrd olulise muutuse, et Laenulepinguga kavandatavad tehingud oleksid ilmselgelt ebamõistlikud. Selline kehtetu, tühine või mittetäidetav säte asendatakse seadusega lubatud ulatuses sellise kehtiva ja täidetava sättega, mis oma olemuselt ja majanduslikult eesmärgilt on kehtetu, tühise või mittetäidetava sättega kõige lähem.

24.3. Laenuleping koosneb Personaalsetest Tingimustest ning Üldtingimustest. Nimetatud dokumentidega reguleerimata osas lähtutakse Kasutajatingimustest, Hinnakirjast ja seadusest. Vastuolud nimetatud dokumentides kõrvaldatakse lähtudes alljärgnevatest põhimõtetest:

24.3.1. vastuolu korral Üldtingimustes ja Personaalsetes Tingimustes juhindutakse viimasest;

24.3.2. vastuolu korral Kasutajatingimustes ja Laenulepingus juhindutakse viimasest;

24.3.3. vastuolu korral Hinnakirjas ja Laenulepingus juhindutakse viimasest.

24.4. Laenuandja üle teostavad järelevalvet: 1) Finantsinspektsioon (Sakala 4, 15030 Tallinn; telefon 668 0500; e-post info@fi.ee; veebileht www.fi.ee); 2) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (Endla 10a, 10122 Tallinn; telefon 620 1707; e-post info@ttja.ee; veebileht www.ttja.ee).

LAENULEPINGU SÕLMIMINE TEKITAB TEILE LISAKS ÕIGUSTELE KA KOHUSTUSI. SOOVITAME ENNE LAENULEPINGU SÕLMIMST KONSULTEERIDA SPETSIALISTIGA JA TUTVUDA TÄIENDAVA INFORMATSIOONIGA LAENUANDJA VEEBILEHEL www.raha24.ee

Raha24 – sinu usaldusväärne finantspartner

Raha24 – sinu usaldusväärne finantspartner

Registreerunud kliente üle 122 000

Viimases kliendiuuringus selgus, et meie klientide rahulolu hinnang viie palli süsteemis on 4,4 punkti.

Kogemusi aastast 2006

Oleme tarbijakrediiti pakkunud üle 17 aasta. Tegutseme Finantsinspektsiooni väljastatud krediidiandja tegevusloa alusel.

Turvaline ja töökindel

Teeme koostööd paljude tuntud ettevõtete ja asutustega, kes aitavad tagada teenuse turvalisuse ja töökindluse.

Küsi laenupakkumist juba täna!

  • Kiire vastus taotlusele
  • Liigseid andmeid ei pärita
  • Teenus avatud 24/7
Küsin pakkumist

Raha24 tegutseb Finantsinspektsiooni poolt väljastatud krediidiandja tegevusloa nr 4.1-1/62 alusel.