Maksehäireregistrisse ehk nn „musta nimekirja“ sattumine võib teatavasti rikkuda võimaluse tarbida tulevikus erinevaid krediiditooteid. Üldine reegel on, et mida pikemaks võlgnevus venib, seda karmimad ning ajaliselt pikema kestusega tagajärjed sellega kaasnevad. Seega tasub tarbijal võimalusel pingutada, et oma võlgnevustest võimalikult kiiresti lahti saada.

Võlgnevuste tekkimine on kahtlemata ebameeldiv ning kuigi suurem osa inimestest eelistab oma võlad võimalikult kiirelt ära klaarida, ei osutu see alati võimalikuks. Kui nii juhtub, siis tasub selles olukorras tähele panna, et pikemad võlgnevused jätavad pahatihti külge mittesoovitava „märgi“, mis võib finantsasutuste silmis küündida mitme aasta pikkuseks mainekahjuks.

Creditinfo Eesti AS – ametlik maksehäireregister

Ametlik maksehäireregister Creditinfo Eesti AS on pikema kestusega võlgade jaoks loodud spetsiaalne hoiatuslikku eesmärki kandev andmebaas, kuhu kantakse kõik vähemalt 45-päeva kestnud võlgnevused alates summast 30€. Tänase seisuga on tegemist laialdast kasutust leidva tööriistaga, mida enamus tegutsevatest krediidiasutustest rakendab tarbija esmase maksevõime ning – käitumise hindamiseks.

Kuidas toimida maksehäireregistrisse sattumise korral?

Kuna ametlikku maksehäire registrisse saavad kandeid teha kõik ettevõtted, kel võib tarbija suhtes tõendatavaid nõudeid esineda, siis tasub kõikidesse endaga seotud kannetesse suhtuda tõsiselt. Maine puhtana hoidmise eesmärgil tasub kõik registrisse jõudnud võlgnevused esimesel võimalusel võlausaldajale tasuda, et märk kohustuse lõpetamisest registrisse esimesel võimalusel maha jääks.

Mistahes võlgnevuse tekkimisel ning maksehäireregistrisse jõudmisel on selge, et ainus tee enda maksekäitumisega seotud maine taastamiseks on võla täielik tasumine. Isegi juhul, kui võlgnevuse tasumine on pikaajaline protsess, siis eesmärgini jõudmine töötab igal juhul tarbija kasuks. Tasub tähele panna, et lõpetatud maksehäireid avaldatakse registris ettevõtete puhul 7 aastat ja eraisikute puhul kuni 5 aastat pärast maksehäire lõpetamist.

Väärib mainimist, et mõnikord võib juhtuda ka see, et võlakanne tehakse alusetult. Õnneks on registripidaja jätnud võimaluse ka vaide esitamiseks, näiteks juhul kui on võimalus tõendada võla kehtetust või alusetut teket. Sellisel juhul kuulutatakse nõue mittekehtivaks ning võlakanne määratakse seejärel kustutamisele. Seetõttu soovitame kõiki endaga seotud kandeid jälgida ning mistahes lahknevuste esinemisel neile koheselt reageerida.

Kuidas kontrollida registreeritud maksehäirete olemasolu?

Creditinfo Eesti AS hallatavas maksehäireregistris kajastatav andmebaas toimib veebipõhiselt ning võimaldab enda identifitseerimise järgselt logida keskkonda sisse enda või oma lepingupartneri tausta kontrollimiseks. Eraisiku jaoks on iseendaga seotud maksehäirete kuvamine teenusena tasuta kättesaadav, mis võimaldab igal ajahetkel heita pilk peale oma finantsseisule.

Üldine soovitus on, et endaga seotud maksehäirete jälgimine peaks toimuma pideva seirena. Seda eriti just nendes olukordades, kus on plaanis aktiivselt kasutada mõnd krediiditeenust. Enda maksekäitumise ajalooga kursis olemine annab tarbijale juba eos võimaluse hinnata, milliseks võib kujuneda krediidipakkuja otsus mõne laenuteenuse või järelmaksutoote väljastamiseks.

Kuidas mõjutab maksehäirete olemasolu tarbija krediiditeenuste kasutamist tulevikus?

Mistahes maksehäirete olemasolu mõjutab kahtlemata tarbija potentsiaalset võimalust kasutada erinevaid krediiditeenuseid. Võib öelda, et erinevate krediiditeenuste pakkujatele mõjub märge registris kui punane rätik härjale ning seda täiesti õigustatult. Avatud maksehäire tõmbab pea 100%-l juhtudest „vee peale“ võimalusele laenutoodete kasutamiseks, kuid isegi lõpetatud võlgnevuse puhul võib nende olemasolu veel pikka aega tarbija finantsvõimekust mõjutada.

Tarbija peaks teadma, et maksehäireregistrisse kantud ning tasutud võlgnevus ei kustu sealt automaatselt peale võla tasumist. Märk jääb külge vähemalt kolmeks aastaks, mis on üsna pikk aeg. Seega võivad läbimõtlemata tehtud otsused mõjutada veel pikka aega negatiivselt tarbija mainet ning usalduskrediiti teiste ettevõtete silmis. Pole võimatu, kus isegi korteri üürimine võib mõne mineviku võla tõttu osutuda arvatust keerulisemaks ettevõtmiseks.

Kui pikalt ning kuidas võivad kunagised maksehäired mõjutada kodulaenu võtmist?

Kuigi standardi kohaselt on lõpetatud võlgnevused krediiditeenuste osutajatele nähtavad kolme aasta vältel peale nende ametlikku lõpetamist, kehtivad siin mõned erandid eritüüpi finantsteenuste pakkujatele. Selliseks erandiks on kommertspangad, kes näevad kõiki eraisikutega seotud võlakandeid ka viie aasta jooksul nende lõppemisest. Kuna kodulaenu võtmise puhul on tegemist suuremahulise kohustuse lisandumisega, siis tasub enda maine hoidmise nimel pingutada.

Pangad suhtuvad tarbija maksekäitumise ajaloo analüüsimisse vägagi tõsiselt ning pahatihti saab kodulaenu väljastamise puhul takistuseks just varasem finantsalane käitumine. Seega ei ole selle laenuliigi puhul oluline mitte üksnes sissetuleku laekumise regulaarsus ning piisav suurus, vaid ka maine, mida maksehäireregistrisse sattumine võib tugevalt kahjustada. Seega on kehtivate kannete lõpetamisega tegelemine eriti oluline just nendele tarbijatele, kes tulevikus kodulaenu saamiseks kvalifitseeruda soovivad.

Milline tegevuskava on sobilik rakendamiseks maksehäiretest vabanemiseks?

Arusaadavatel põhjustel võib mõnest võlgnevusest vabanemine võtta aega rohkem kui teisest. Seetõttu võib eriti nendel juhtudel, kus maksehäireregistrisse on sattunud kanded mitme erineva võlgnevuse kohta, kasu olla konkreetsest tegevuskavast. Pakume seega välja tegevuskava, millest kinni pidades on suurem tõenäosus puhas maine taastada:

  • mitte mingil juhul ära tasu olemasolevaid võlgnevusi uute laenudega. Laen maksehäirega on praktiliselt välistatud. Äärmisel juhul võimalik, vaid tagatud laenude puhul;
  • kogu oma võlgnevuste kohta täielik ülevaade – võla suurus ning selle tekkimise aeg on oluline hindamaks, kui kriitilise juhtumiga tegemist on;
  • koosta eelarve ning selgita välja rahasumma, mille ulatuses on Sul võimalik igas kuus võlgade katteks loobuda;
  • koosta plaan võlgnevuse likvideerimiseks, võimalusel sõlmi maksegraafikute osas kokkulepped otse võlausaldajaga;
  • võlgade tasumisel arvesta, et esimeses järjekorras likvideeriksid suurema intressikuluga võlgnevused;
  • võimalusel alusta võlgnevuste kustutamist nende tekkimise kronoloogilises järjekorras – esimesena tasu need võlad, mis on maksehäireregistris olnud üleval pikemat aega;
  • rakenda lumepalliefekti – iga eelneva võla tasumisel suuna vabanev ressurss alles jääva võla katmiseks lisaks sellele, mille oled eelarves selle jaoks planeerinud;
  • pea eelarvest rangelt kinni ning püüa säilitada positiivset meelt – piisava järjekindluse olemasolul saavad lõpuks kõik võlad tasutud!

Kokkuvõtteks

Võttes arvesse seda, kuivõrd pingeliseks võib tavainimese jaoks osutuda toimetulek makseraskustega seonduvas, on oluline võlgnevustega seonduvaid õigusi tunda. Selge pildi omamine mängib kätte paremad võimalused olukorraga toimetulekuks. Oluline on seejuures, et oma murega ei jäädaks üksinda ning seetõttu leiame, et suuremate makseraskuste korral on mõistlik konsulteerida vastava valdkonna spetsialistiga ehk miks mitte kasutada selle olukorra lahendamiseks võlanõustaja tuge. Maksehäirete registrisse sattumine ei ole maailma lõpp. Igast olukorrast on võimalik välja tulla varasemast kogenenumana!