Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Jätkates veebilehe sirvimist või vajutades „Sain aru“ nuppu, nõustute küpsiste kasutamisega. Rohkem infot.

NÕUSOLEK OMA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

 1. MÕISTED
  1. Käesolevas nõusolekus (Nõusolek) on mõistetel järgnev tähendus:
  2. Kolmas isik on iga isik, kes ei ole Krediidiandja või Klient.
  3. Kliendikeskkond on Krediidiandja Portaalis piiratud ligipääsuga koht, kus isik saab ennast Kliendiks registreerida ning teostada mh järgnevaid toiminguid: i) muuta/täiendada oma kontaktandmeid; ii) esitada laenutaotlusi; iii) sõlmida laenulepinguid; iv) hallata temale väljastatud laenulepinguid; v) suhelda Krediidiandjaga jms.
  4. Klient on Eesti Vabariigis alaliselt elav vähemalt 18-aastane füüsiline isik, kes on ennast registreerinud Kliendikeskkonna kliendiks.
  5. Krediidiandja on BB Finance OÜ, registrikood 11306564, aadress Pronksi 19, 10124 Tallinn.
  6. Nõusolek on käesolev Kliendi nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks.
  7. Portaal on Krediidiandja veebileht www.raha24.ee.
 2. NÕUSOLEK
  Klient annab käesolevaga Krediidiandjale täieliku ja tingimusteta nõusoleku töödelda käesolevas Nõusolekus nimetatud Kliendi isikuandmeid allpool nimetatud eesmärkidel ning edastada Kolmandatele isikutele allpool nimetatud juhtudel ja korras.
 3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID
  Krediidiandja töötleb Kliendi isikuandmeid selleks, et:
  1. sõlmida, muuta ja täita Kliendiga sõlmitud lepinguid (s.h Kliendi taotluse analüüsimiseks, Kliendi krediidivõimelisuse ja finantsilise usaldusväärsuse hindamiseks, otsustamaks, kas ja mis tingimustel sõlmida Kliendiga lepingut ning osutada teenuseid ning sõlmitud lepingu haldamiseks, muutmiseks ja täitmiseks);
  2. pakkuda Kliendile Krediidiandja, Krediidiandjaga samasse kontserni kuuluva isiku või muude lepingupartnerite teenuseid ja tooteid ;
  3. tagada lepingu täitmist (s.h oma rikutud või vaidlustatud õiguste kaitseks (nt andmete edastamine Krediidiandja või Kliendi esindajale, kohtule, maksehäirete registrile või võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtjatele));
  4. vähendada ja ära hoida riske (s.h Klienti identifitseerimiseks, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks ning Krediidiandjale kahju tekkimise vältimiseks või vähendamiseks);
  5. arendada ja parandada Krediidiandja tooteid ning teenuseid (s.h Kliendi eraldi nõusolekul tarbijaharjumuste uurimiseks ja tarbijamängude korraldamiseks, kliendiküsitluste läbiviimiseks, finantsanalüüside tegemiseks ja statistika kogumiseks);
  6. isikuandmeid kontrollida, parandada ja täiendada; ja
  7. täita muid seadusest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutustele, notaritele ja maksuhaldurile).
 4. TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE KOOSSEIS
  Krediidiandja töötleb kõiki andmeid ja isikuandmeid, mida Krediidiandja on Kliendi kohta tehingusuhte käigus teada saanud, Klient on Krediidiandjale esitanud või Krediidiandja on kooskõlas õigusaktidega allolevate eesmärkide täitmiseks kolmandatelt isikutelt kogunud. Krediidiandja ei kogu Klientidelt delikaatsete isikuandmetena käsitletavaid andmeid, kuid kui Klient edastab neid andmed vabatahtlikult Krediidiandjale, siis töötleb Krediidiandja neid üksnes eesmärkidel, milleks Klient vastavad andmed Krediidiandjale edastas. Krediidiandja töötleb eelkõige järgnevaid Kliendi kohta käivaid andmeid:
  1. isiklikud andmed (sh nimi, sünniaeg, isikukood, isikut tõendava dokumendi andmed);
  2. kontaktandmed (sh telefoninumber, aadress, e-post aadress);
  3. töö- või õpingute kohta (sh haridus, õppeasutus, amet, töökoht);
  4. finantsandmed (sh sissetulek, kohustused, varasem maksekäitumine);
  5. avaliku ligipääsuga andmed (sh rahvastikuregistrist, Ametlikest Teadannetest (s.h Avalikud kohtulahendid, pankrotimenetluse teated, kohtu maksekäsuosakonna teated, täitemenetluse teated, võlgade ümberkujundamise teated) ja muudest seaduslikest andmekogudest kättesaadavad andmed, nii Eestis kui välismaal, huvid, postitused sotsiaalmeedias, suhtestaatus, jagatud postitused, asukohaandmed)
  6. andmed laenu andmise või sellest keeldumise kohta, samuti Kliendi tehingute ja nendega seotud lepingute kohta;
  7. Krediidi andmisega seonduv Kliendi ja Krediidiandja vaheline suhtlus;
  8. andmed Kliendi usaldusväärsuse kohta (sh andmed Kliendi maksehäirete kohta Krediidiinfo maksehäireregistris või muus sarnases registris Eestis või välismaal, rahapesu, terrorismi rahastamise või kuritegevusega seotuse ja kolmandatele isikutele tekitatud varalise kahju kohta);
  9. andmed vara päritolu kohta;
  10. seadusest tuleneva kohustuse täitmisel saadud andmed (s.h uurimisasutuste, notarite, maksuhalduri, kohtu, Rahapesu Andmebüroo järelpärimistest, kohtutäiturite nõuetest tulenevad andmed);
  11. andmed harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (s.h andmed kasutatavate teenuste, kasutamise aktiivsuse kohta ning kaebuste kohta;
  12. Andmed tarbijamängudes ja kampaaniates osalemise kohta.
 5. ISIKUANDMETE AVALIKUSTAMINE NING EDASTAMINE
  1. Krediidiandjal õigus edastada Kliendi andmeid:
  2. Krediidiandjaga samasse kontserni kuuluvale isikule punktides 3 nimetatud eesmärkide täitmiseks;
  3. isikutele, kes on seotud Kliendiga sõlmitud lepinguga või teenuse osutamisega (nt side-, trüki-, IT- ja postiteenuse osutajad, Krediidiandja nõuete Kliendi vastu omandajad jne);
  4. andmekogudele (nt aktsiaselts CREDITINFO EESTI või mis tahes kolmanda poolt peetavatesse maksehäireregistrisse (nt www.krediidiinfo.ee); ja
  5. muule kolmandale isikule seoses Krediidiandja vajadustega kaitsta enda õigusi (nt audiitorid, advokaadid, kohtud ja inkassoteenuse osutajad).
  6. Krediidiandjal on õigus avalikustada punktis 3.3 nimetatud eesmärkidel andmeid Kliendi makseviivituse ja võlgnevuste kohta Krediidiandja ees oma veebilehel www.raha24.ee.
  7. Kliendiandmete vastutava ja volitatud töötlejate nimed ja esindajate nimed ning vastutava ja volitatud töötlejate aadressid ning muud kontaktandmed on kättesaadavad Portaalis.
 6. KLIENDI ÕIGUSED
  1. Kliendil on õigus tutvuda Kliendi kohta kogutud andmetega, samuti on Kliendil igal ajal õigus nõuda paranduste tegemist oma andmetes (s.h isikuandmetes) või andmete lisamist, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed, esitades selleks Krediidiandjale vastavasisuline kirjalik avaldus. Isikuandmed väljastatakse võimaluse korral Kliendi soovitud viisil. Andmete väljastamise eest paberkandjal võib Krediidiandja alates 21. leheküljest nõuda tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest.
  2. Kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud, on Kliendil õigus nõuda:
   1. isikuandmete töötlemise lõpetamist;
   2. isikuandmete avalikustamise või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist;
  3. Kliendil on õigus igal ajal oma nõusolek andmete töötlemiseks tagasi võtta (v.a andmete osas, mille töötlemine on isikuandmete kaitse seaduse järgi lubatud ka isiku nõusolekuta) ning muud isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.
  4. Kliendil on õigus pöördada Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui ta leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda. Samuti on Kliendil õigus nõuda võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras temale tekitatud kahju hüvitamist kui isikuandmete töötlemisel on rikutud andmesubjekti õigusi.
 7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTETE MUUTMINE
  1. Krediidiandjal on õigus protsesside parandamiseks ühepoolselt muuta isikuandmete töötlemise põhimõtteid, arvestades õigusaktides sätestatut, teavitades sellest eelnevalt Klienti ja tehes muudetud isikuandmete töötlemise põhimõtted kättesaadavaks Portaalis või Kliendikeskkonnas.