Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Jätkates veebilehe sirvimist või vajutades „Sain aru“ nuppu, nõustute küpsiste kasutamisega. Rohkem infot.

66 20 502

Klienditugi


Isikusamasuse tuvastamine

Lähtuvalt 28.01.2008 jõustunud “Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse” nõuetest, peavad kõik esmakliendid läbima isikusamasuse tuvastamise. Isikusamasuse tuvastamist saab teha ID-kaardiga/Mobiil-ID-ga.

Volitatud töötlejad

Töötleja Aadress E-post Telefon
Creditreform Eesti OÜ
Inkassoteenused
Pirita tee 20-P hoone, Tallinn 10127 klient@creditreform.ee 682 63 02
Castovanni OÜ
Inkassoteenused
A.Weizenbergi 20, 10150 Tallinn info@castovanni.ee 682 54 34
Julianus Inkasso OÜ
Inkassoteenused
A.Weizenbergi 20, 10150 Tallinn inkasso@julianus.ee 681 44 00
Inkassokeskus OÜ
Inkassoteenused
Pronksi 19, 10124 Tallinn info@inkassokeskus.ee 52 27 876
Creditinfo Eesti AS
Maksehäirete andmete töötlemine
Narva mnt 5, 10117 Tallinn info@creditinfo.ee 665 96 00
Krediidiregister OÜ
Maksehäirete andmete töötlemine
A. Weizenbergi 20, 10150 Tallinn info@taust.ee 675 55 55
I-Makse OÜ
Maksevahendaja
Pronksi 19, 10124 info@i-makse.ee 682 76 52
Eesti Väärtpaberikeskus AS Tartu mnt 2, 10141 Tallinn info@e-register.ee 640 88 40
Fitek AS
Tartu mnt 43, 10128 Tallinn teenindus@fitek.ee 651 95 19
MobiGW OÜ
Akadeemia 3, Tartu, Estonia
Siseministeeriumi infotehnoloogia-ja arenduskeskus
Maksevahendaja
Mäealuse 2/2, 12618 Tallinn smit@smit.ee 612 62 00
Instantor AB Vasagaten 16, 111 20 Stockholm, Sweden contact@instantor.com  
Kontaktikeskus AS
Kõnekeskus
Parda 8, Tallinn, 10115 info@kontaktikeskus.ee 630 40 01

Kliendi kaebuste menetlemise kord

Käesoleva Kliendi kaebuste menetlemise korra eesmärgiks on informeerida kliente millises vormis ning milliseid suhtluskanaleid kasutades tuleb kaebus esitada. Samuti millised andmed tuleb kaebusesse lisada, milline on kaebusele vastamise tähtaeg ning millises vormis ja millise suhtluskanali kaudu vastus antakse.


1 Kaebuse esitamine

1.1 Kliendil on õigus esitada Kaebusi temale sobivas vormis (nt suuline, kirjalik, sh elektrooniline või taasesitamist võimaldav)

1.2 Kliendi esitatud kaebus peab sisaldama vähemalt alljärgnevat informatsiooni:

1.2.1 Kaebuse esitamise kuupäev;

1.2.2 Kaebuse esitaja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed (vähemalt üks järgnevast: telefoninumber, e-maili aadress, postiaadress);

1.2.3 Kaebuse aluseks olevad faktilised asjaolud;

1.2.4 Kaebuse põhjendused;

1.2.5 BB Finance OÜle esitatav nõue või taotlus;

1.2.6 Dokumendid millele Kaebuse esitaja tugineb, juhul kui Kaebuse esitaja tugineb dokumentidele mis ei ole BB Finance OÜle vabalt kättesaadavad;

1.2.7 Kaebuse esitaja omakäeline või digitaalne allkiri.

1.3 Kui Kaebus ei vasta nõuetele või Kaebuses on viidatud dokumendile, mida ei ole lisatud ning mis ei ole BB Finance OÜle vabalt kättesaadav, teeb töötaja Kliendile ettepaneku Kaebuse täiendamiseks või puuduoleva dokumendi esitamiseks vähemalt seitsme päeva jooksul.

2 Kaebuse menetlemine

2.1 Kliendi Kaebus vaadatakse läbi ja teavitatakse kaebuse esitajat Kaebuse menetlusse võtmisest;

2.2 BB Finance OÜ selgitab menetlusse võetud Kaebuses esitatud asjaolud välja sellise põhjalikkusega, mis võimaldab jõuda Kaebuse õige lahendamiseni ning vajadusel teeb ettepaneku Kaebuse lahendamiseks vajalike andmete ja dokumentide esitamiseks ning annab selleks tähtaja, mis ei või olla pikem kui seitse päeva.

3 Kaebusele vastamine

3.1 BB Finance OÜ lahendab kaebuse 15 päeva jooksul arvates vastuvõtmisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või kui nimetatud tähtaja järgimine ei ole võimalik, teavitab Kaebuse esitajat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis menetlemise tähtaja pikenemisest, selle põhjustest ning täiendavast vastamise tähtajast;

3.2 Võimalusel lahendab töötaja suulise Kaebuse koheselt ja kui see ei ole võimalik põhjusel, et Kaebus vajab põhjalikumat analüüsi ja/või kontrolli, teeb töötaja Kaebuse esitajale ettepaneku esitada Kaebus kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;

3.3 Kui Kaebus kuulub osaliselt või tervikuna rahuldamisele, taastab BB Finance OÜ viivituseta kaebaja rikutud õigused ja/või pakub kaebajale välja muu lahenduse;

3.4 Kui Kaebus kuulub osaliselt või tervikuna rahuldamata jätmisele põhjendab BB Finance OÜ kliendile saadetud vastuses oma otsuseid.

4 Teave kohtueelse menetleja, kohtualluvuse ja järelvalveasutuse kohta

4.1 Kui Kaebuse menetlemise lõpptulemusena jäävad Klient ja BB Finance OÜ eriarvamusele või Kliendiga ei jõuta kompromissini on Kliendil õigus pöörduda sõltumatu hinnangu saamiseks ja vaidluse lahendamiseks mh järgmiste institutsioonide, kohtueelsete menetlejate ning kohtute poole:

o Finantsinspektsioon
Sakala 4, Tallinn 15030
Telefon: 668 0500
Koduleht www.fi.ee
Kaebuse esitamine http://www.fi.ee/index.php?id=19910

o Tarbijakaitseamet
Pronksi 12, Tallinn 10117
Telefon: 6201 707
Koduleht: http://www.tarbijakaitseamet.ee
E-post: info@tarbijakaitseamet.ee

o Andmekaitse inspektsioon
Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129
Telefon: 627 4135
Koduleht: www.aki.ee
E-post: info@aki.ee

o Kohus, vastavalt kohtualluvusele
Lisainfo: www.kohus.ee

KontaktBB Finance OÜ

Reg nr: 11306564
Pronksi 19, Tallinn 10124

Klienditeenindus ja laenuinfo
Telefon: +372 662 0502
E-R 8.00-20.00; L-P 10.00-17.00
E-mail: info@raha24.ee

Andmekaitsespetsialist
E-mail: andmekaitse@bbfinance.ee

Tagasi ja pikendusmaksed
Palume tagasi- ja pikendusmaksed sooritada mugavalt läbi kasutajakeskkonna pangalingi.
Käsitsi maksete sooritamisel palume kasutada allolevaid rekvisiite:
Saaja: BB Finance OÜ
Kontonumber: Swedbank EE162200221036086770